33.992 (R2034)

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicapDit voorstel strekt tot goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, nr. 169PDF-document en Trb. 2014, nr. 113PDF-document).

Het verdrag heeft tot doel om het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Het bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten. Het verdrag omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.

Bij personen met een handicap gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.992 (R2034), nr. 2) is op 21 januari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2016 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (EK 33.992 (R2034) / 33.990, D) en de motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (EK 33.992 (R2034) / 33.990, E) zijn op 19 april 2016 aangehouden. Deze moties zijn vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 14 februari 2017 mondeling overleg (EK, C) gevoerd met de staatssecretaris van VWS over toezegging T02290 inzake Facultatief protocol en het verslag van een schriftelijk overleg van 30 januari 2017 hierover (EK, F).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 27 november 2018 besloten inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg in reactie op de brief van de minister van VWS van 19 november 2018 over het Programma Onbeperkt meedoen!: implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (EK 24.170, D) (naar aanleiding van toezegging T02290 Facultatief protocol).

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990).


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2014

titel

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-60] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-60] documenten

Sociale media menu


Volg via