33.992 (R2034)

Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicapDit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, nr. 169PDF-document en Trb. 2014, nr. 113PDF-document).

Het verdrag heeft tot doel om het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Het bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten. Het verdrag omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.

Bij personen met een handicap gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.992 (R2034), nr. 2) is op 21 januari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2016 zonder stemming aangenomen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Dijk (SGP) c.s. over het aanmerken van de bescherming van de rechten van mensen met een beperking als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid (EK 33.992 (R2034) / 33.990, D) en de motie-Teunissen (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor een inclusieve samenleving, ook in termen van ontwikkelingssamenwerking (EK 33.992 (R2034) / 33.990, E) zijn op 19 april 2016 aangehouden. Deze moties zijn vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V), en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 15 april 2021 bij brief gereageerd op de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 17 maart 2021 met de stand van zaken ten aanzien van de ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap (EK 33.992 / 32.411 / 33.990 / 35.570 VI, G).

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990).


Kerngegevens

ingediend

17 juli 2014

titel

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten