34.568

Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefondsDit voorstel wijzigt de Financiële-verhoudingswet (Fvw) en beoogt het verdeelmodel van het provinciefonds te vereenvoudigen conform de hoofdlijnen van de voorstellen van de door het Interprovinciaal Overleg (IPO) ingestelde commissie ”Aanpak verdeelvraagstukken Provinciefonds” (de commissie-Jansen).

De commissie-Jansen stelt in haar rapport “Redelijk Verdeeld” dat het huidige verdeelmodel van het provinciefonds een grote complexiteit kent en weinig transparant is, een groot aantal verdeelmaatstaven bevat en een moeilijk te doorgronden onderscheid tussen ontwikkel- en beheertaken maakt. Voorts wijst de commissie-Jansen erop dat in verhouding tot de algemene uitkering relatief veel middelen worden verdeeld via decentralisatie-uitkeringen, die in de provinciale praktijk een sturende en normerende werking blijken te hebben en daardoor de eigen politiek-bestuurlijke afwegingen op provinciaal niveau belemmeren.

De commissie-Jansen heeft een voorstel gedaan voor een nieuw verdeelmodel dat tegemoet komt aan de door haar gesignaleerde problemen, met inachtneming van de randvoorwaarde dat geen herverdeeleffecten optreden. Het voorstel wordt unaniem door de provincies gesteund. Omdat het voorstel een aantal voordelen biedt die ook door de fondsbeheerders worden onderkend, heeft de regering besloten het verdeelmodel van het provinciefonds te wijzigen en te voorzien in de daarvoor benodigde wettelijke grondslag. Het verdeelmodel zal worden geregeld in het Besluit financiële verhoudingen 2001 (Bfv 2001), in het vervolg op de totstandkoming van dit wetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 31 januari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2017 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamercommisie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 3 april 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de minister van BZK in het kader van de toezeggingen T02425 en T02426 over de brief van de minister van BZK over de stand van zaken van de nieuwe verdeling van het provinciefonds (EK, E met bijlagen).

De minister van BZK heeft de commissie voor BIZA bij brief van 13 mei 2024 geïnformeerd over uitstel van de beantwoording van de gestelde vragen.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2016

titel

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Indien deze wet na 1 januari 2017 in werking treedt, werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.


Documenten

30