34.641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaarDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering een kader toe voor het gebruik van geweld door opsporingsambtenaren, zoals politie en Koninklijke Marechaussee. Dit kader bestaat uit drie onderdelen:

  • 1. 
    Een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige uitoefening van hun taak en zich daarbij aan de regels hebben gehouden, bijvoorbeeld geweldsinstructieregels.
  • 2. 
    Strafbaarstelling van overtreding van de geweldsinstructie, in gevallen waarin het schenden van deze instructie het gevolg is van een verwijtbare inschattingsfout of onvoorzichtigheid van de opsporingsambtenaar.
  • 3. 
    Een kader voor het doen van onderzoek naar het geweldsgebruik door een opsporingsambtenaar zonder dat deze als verdachte van een strafbaar feit hoeft te zijn aangemerkt.

Het wetsvoorstel houdt rekening met zowel de belangen van de opsporingsambtenaar die de bevoegdheid heeft overheidsgeweld te gebruiken, als het belang van de samenleving dat goed wordt onderzocht wat de toedracht is geweest van de toepassing van overheidsgeweld en of daarbij volgens de regels is gehandeld.

De regeling in dit wetsvoorstel voor strafbaarstelling van overtreding van de geweldsinstructie is alleen van toepassing wanneer een opsporingsambtenaar de geweldsinstructie schendt door een inschattingsfout of onvoorzichtigheid. Naast deze voorgestelde regeling kan het Openbaar Ministerie nog steeds gebruikmaken van bestaande wetgeving om een opsporingsambtenaar te vervolgen voor geweldsdelicten als mishandeling en doodslag. Dit kan het geval zijn wanneer een opsporingsambtenaar de geweldsinstructie met opzet overtreedt, bijvoorbeeld bij het disproportioneel toepassen van verwurgingstechnieken. Het Openbaar Ministerie bepaalt welk strafbaar feit ten laste wordt gelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, PvdD, Van Haga, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: DENK.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 25 september 2020 de nadere memorie van antwoord (EK, F met bijlagen) ontvangen en bespreekt op 29 september 2020 de nadere procedure.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer voor de zomer plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

22 december 2016

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op: