34.723

Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de WarmtewetMet dit wetsvoorstel wordt een belangrijke stap richting versterking van de markt voor collectieve warmtelevering gezet.

Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Door een betere werking van de warmtemarkt neemt het vertrouwen in collectieve warmte als product toe en daarmee de potentie van warmtelevering als alternatief voor aardgas. Om dit te realiseren worden allereerst de nu ervaren knelpunten opgelost. Hiertoe worden de fundamenten van de wet verbeterd en verhelderd. Het tweede oogmerk van dit wetsvoorstel is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Dit gebeurt onder meer door meer ruimte te bieden waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld in de tariefstelling, en betere toegangscondities te creëren om de ingroei van duurzame warmtebronnen mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PvdD en PVV

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Koffeman (PvdD) c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen (EK, E) is op 3 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatie (EK, F) is op 3 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2017

titel

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

52
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten