35.000 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, E) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen : PvdD, DENK en FvD.

De plenaire behandeling van het onderdeel Immigratie en asiel vond plaats op 18 december 2018.

Het voorstel is 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV.

Tegen: PvdD.

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft naar aanleiding van de brief (EK 29.653 / 35.000 VI, D) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao, op 5 maart 2019 besloten tot een mondeling overleg met de staatssecretaris. Dit mondeling overleg, gezamenlijk met de Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), vond plaats op 16 april 2019 en het videoverslag van deze bijeenkomst treft u hier aan. Het woordelijk verslag van het mondeling overleg (EK 29.653 / 35.000 VI, E) hebben de commissies op 16 mei 2019 uitgebracht.

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK van 3 juli 2019 (EK 29.653 / 35.000 VI, F) hebben de commissies op 16 juli 2019 een brief aan de staatssecretaris van BZK gestuurd met vervolgvragen over de beantwoording nadere vragen n.a.v. het mondelijk overleg d.d. 16 april 2019.

toezeggingen

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 11 juli 2019 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van Justitie en Veiligheid voorgelegd.

gesubsidieerde rechtsbijstand

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 20 mei 2019 in het kader van toezegging T02610, T02489 en T02564 een brief over de contouren van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aan de minister voor Rechtsbescherming gezonden. De minister heeft bij brief van 1 juli 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 2 juli heeft vastgesteld (EK, AU). De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 20 mei 2019 in het kader van toezegging T02610 een brief over de contouren van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aan de minister voor Rechtsbescherming gezonden. De minister heeft bij brief van 1 juli 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 2 juli 2019 heeft vastgesteld (EK, AU). Naar aanleiding van dit overleg heeft de commissie bij brief van 16 juli 2019 aan de minister gereageerd.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) hebben bij brief van 3 mei 2019 gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2019 (EK, O) over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten (naar aanleiding van de toezegging 'Doorgeleiden van de vragen inzake arbeidsmigratie naar de minister van SZW' (T02670)).

uitvoering motie-Strik c.s.

De commissie heeft bij brief van 7 april 2015 bij de minister van Buitenlandse Zaken nogmaals geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van deze motie (EK 33.750 VI, M) en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties. De commissie heeft in het kader van toezegging T02051 bij brief van 10 juli 2015 de minister van Buitenlandse Zaken enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik c.s. (EK 34.000 VI, AF). De commissie is bij brief van 21 februari 2017 in het kader van de toezeggingen T02051 en T02355 geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot ratificatie van de Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (EK 34.550 VI, O). De commissie is in afwachting van informatie van de staatssecretaris van VWS over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen. De commissie heeft bij brief van 21 december 2018 de minister van Justitie en Veiligheid verzocht om beantwoording van eerdere vragen over de ratificatie van facultatieve protocollen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft bij brief van 28 maart 2019 gereageerd. Alle brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 V, B) dat de commissie op 29 maart 2019 heeft vastgesteld. De commissies hebben op 2april besloten in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, van 28 maart 2019. Een concept voor een commissiebrief wordt voorgelegd aan de leden van de commissies.

debat over de staat van de rechtsstaat II

Het debat met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de minister voor Rechtsbecherming over de staat van de rechtsstaat vond plaats op 22 mei 2018. Tijdens het debat werden drie moties ingediend. De stemmingen over de motie-Bikker vond plaats op 29 mei 2018.

De derde termijn van het debat over de Staat van de rechtsstaat vindt plaats in 19 februari 2019, om met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming in debat te gaan over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingen uit dit beleidsdebat.

Op 6 februari 2018 vond ter voorbereiding op het debat over de staat van de rechtsstaat een deskundigenbijeenkomst plaats. Voor deze bijeenkomst was een achttal deskundigen uitgenodigd. De twee thema's die aan bod kwamen waren: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Op 26 september 2017 vond een besloten gesprek plaats met een aantal deskundigen ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst.

De commissie heeft bij brief van 20 december 2018 gereageerd op de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, van 18 december 2018, over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.

Een derde termijn (met de inbreng van de Kamer en de reactie van de regering) van het beleidsdebat met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over de staat van de rechtsstaat, onder andere over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingenPDF-document uit het beleidsdebat van 22 mei 2018, vond plaats op 19 januari 2019. Tijdens deze derde termijn werden zeven moties ingediend. Over deze zeven moties en over de op 22 mei 2018 ingediende en op 29 mei 2018 aangehouden

wordt op 5 maart 2019 gestemd.

Tegenlicht

De commissie gaat in het najaar graag in gesprek met de vertegenwoordigers van Tegenlicht.

aanbieding rapport evaluatie puntenstelsel gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

Het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer) (EK 34.775 VI, E) wordt betrokken bij het debat over de staat van de rechtSstaat II. De commissie heeft bij brief van 27 november 2017 (EK 34.775 VI, G met bijlage) de beleidsreactie aan de Tweede Kamer op het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning rechtbijstand ontvangen.

uitvoering moties Franken c.s (EK 34.000 VI, M) en Scholten c.s (EK 34.000 VI, O) over gesubsidieerde rechtsbijstand

De commissie heeft op 30 november 2015 het rapport van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand (EK 34.300 VI, H met bijlage) en op 31 mei 2016 de kabinetsreactie op dit rapport (EK 34.300 VI, R met bijlagen) ontvangen. De commissie heeft op 7 juni 2016 besloten vooralsnog de behandeling van de kabinetsreactie door de Tweede Kamer af te wachten.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-197] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-197] documenten

Sociale media menu


Volg via