35.000 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, E) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen : PvdD, DENK en FvD.

De plenaire behandeling van het onderdeel Immigratie en asiel vond plaats op 18 december 2018.

Het voorstel is 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV.

Tegen: PvdD.

Tijdens het debat zijn vijf moties ingediend.

Toezeggingen

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) bij brief van 10 juli 2018 het overzicht van (deels) openstaande toezeggingen gestuurd.

De voorzitter heeft ook de minister voor Rechtsbescherming bij brief van 10 juli 2018 het overzicht van (deels) openstaande toezeggingen gestuurd. De minister voor J&V heeft bij brief van 1 oktober 2018 gereageerd. De brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) dat de commissie op 4 oktober 2018 heeft vastgesteld.

ondermijnende criminaliteit

De Eerste Kamercommissie voor Jutitie en Veiligheid bespreekt op 11 december 2018 de brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de actuele stand van zaken van de versterking van de aanpak van ondermijning (EK, D).

nader rapport over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft bij brief van 18 juli 2018 gereageerd op de brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2018 (EK, 34.775 VI, W met bijlage) met het nader rapport over de verhouding tussen de sanctiestelsel in het bestuursrecht en het strafrecht. De minister voor Rechtsbescherming heeft bij brief van 23 november 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, C) dat de commissie op 27 november 2018 heeft vastgesteld. De commissie bespreekt deze brief op 11 december 2018.

debat over de staat van de rechtsstaat II

Het debat met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de minister voor Rechtsbecherming over de staat van de rechtsstaat vond plaats op 22 mei 2018. Tijdens het debat werden drie moties ingediend. De stemmingen over de motie-Bikker vond plaats op 29 mei 2018.

De derde termijn van het debat over de Staat van de rechtsstaat vindt plaats in 19 februari 2019, om met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming in debat te gaan over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingen uit dit beleidsdebat.

Op 6 februari 2018 vond ter voorbereiding op het debat over de staat van de rechtsstaat een deskundigenbijeenkomst plaats. Voor deze bijeenkomst was een achttal deskundigen uitgenodigd. De twee thema's die aan bod kwamen waren: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Op 26 september 2017 vond een besloten gesprek plaats met een aantal deskundigen ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst.

De commissie heeft bij brief van 20 december 2018 gereageerd op de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, van 18 december 2018, over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.

De commissie heeft bij brief van 21 december 2018 de minister van Justitie en Veiligheid verzocht om beantwoording van eerdere vragen over de ratificatie van facultatieve protocollen.

Daarnaast heeft de commissie een eerste inventarisatie gemaakt van de accenten die de verschillende fracties wensen te leggen tijdens deze derde termijn. Op 15 januari 2019 zal de inventarisatie opnieuw geagendeerd worden.

Toezegging T02600 - Visie op de forensische zorg

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 20 november 2018 in het kader van toezegging T02600 de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van de visie op forensich onderzoek ten behoeve van de strafrechtketen (EK, AD) besproken. De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

nadere normering proces van digitale transformatie

Tijdens het debat over de Staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018 is de motie-Duthler (EK, V) ingediend en heeft de minister voor Rechtsbescherming toegezegd de Kamer nader te informeren over de nadere normering van het proces van digitale transformatie. De minister heeft de Kamer bij brief van 9 juli 2018 geinformeerd. De commissies voor J&V en voor BiZa/AZ hebben de bespreking van deze brief (EK, AB) en de toezeggingen T02605 en T02613 aangehouden tot na de inventarisatie van de toezeggingen die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, op 22 mei 2018, zodat de behandeling van deze toezeggingen eventueel geclusterd kan plaatsvinden op het moment wanneer op alle toezeggingen, of een groot gedeelte daarvan, een reactie is verkregen.

Toezegging T02607

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 20 november 2018 in het kader van toezegging T02607 de brief van de minister voor rechtsbescherming over de digitalisering van de rechtspraak in het civiele rechter en het bestuursrecht (EK 34.775, AF met bijlage) besproken. De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

Toezegging T02608

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 27 november 2018 in het kader van toezegging T02608 de brief van de minister voor rechtsbescherming over de bekostigingssystematiek van de rechtspraak en het daarover uitgebrachte advies (EK, 34.775 AG met bijlage)

Toezegging T02610

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 20 november 2018 in het kader van toezegging T02610 de brief van de minister voor rechtsbescherming van 9 november 2018 met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met de contouren van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand (EK, AE) besproken. De commissie besluit de toezegging te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.

aanbieding rapport evaluatie puntenstelsel gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

Het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer) (EK 34.775 VI, E) wordt betrokken bij het debat over de staat van de rechtSstaat II. De commissie heeft bij brief van 27 november 2017 (EK 34.775 VI, G met bijlage) de beleidsreactie aan de Tweede Kamer op het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning rechtbijstand ontvangen.

toezeggingen

De commissie heeft de minister bij brief van 15 maart 2017 gevraagd naar de stand van zaken over de toezeggingen T00498, T00499 en T00502 over politieke, justitiële en strafvorderlijke gegevens (EK, ..).

uitvoering moties Franken c.s (EK 34.000 VI, M) en Scholten c.s (EK 34.000 VI, O) over gesubsidieerde rechtsbijstand

De commissie heeft op 30 november 2015 het rapport van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand (EK 34.300 VI, H met bijlage) en op 31 mei 2016 de kabinetsreactie op dit rapport (EK 34.300 VI, R met bijlagen) ontvangen. De commissie heeft op 7 juni 2016 besloten vooralsnog de behandeling van de kabinetsreactie door de Tweede Kamer af te wachten.

uitvoering motie-Strik c.s.

De commissie heeft bij brief van 7 april 2015 bij de minister van Buitenlandse Zaken nogmaals geïnformeerd naar de stand van zaken van de uitvoering van deze motie (EK 33.750 VI, M) en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties. De commissie heeft in het kader van toezegging T02051 bij brief van 10 juli 2015 de minister van Buitenlandse Zaken enige aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Strik c.s. (EK 34.000 VI, AF). De commissie is bij brief van 21 februari 2017 in het kader van de toezeggingen T02051 en T02355 geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot ratificatie van de Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (EK 34.550 VI, O). De commissie is in afwachting van informatie van de staatssecretaris van VWS over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen. De commissie stuurt nog voor de kerst 2018 een brief over toezeggingen T02051, T02355 en T0264 aan de regering.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-122] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-122] documenten

Sociale media menu


Volg via