35.394

Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpenDit voorstel wijzigt de Participatiewet en enkele andere wetten en bevat de uitwerking van het bij brief van 7 september 2018 (EK 34.775, AK) door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigde breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden. In deze brief heeft de staatssecretaris aangegeven dat het kabinet afziet van het oorspronkelijke voornemen dat was opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IIIPDF-document om loondispensatie in te voeren in de Participatiewet.

Bij brief van 20 november 2018 (EK 34.352, B) heeft de staatssecretaris voorstellen uitgewerkt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De volgende voorstellen vergen deze wetswijzigingen:

 • – 
  vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • – 
  expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • – 
  wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • – 
  vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • – 
  een uitzondering op de vierwekenzoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • – 
  verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag.

Met de vierde nota van wijziging (TK, 22 met bijlagen) is voorgesteld de leeftijdsgrens waarop in sociale wetten iemand als kostendelende medebewoner voor de kostendelersnorm wordt aangemerkt te verhogen van 21 naar 27 jaar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 5 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen.

BIJ1 heeft na de stemming aangegeven per abuis voorgestemd te hebben maar tegen het wetsvoorstel te zijn.

In de Tweede Kamer vond op 20 februari 2020 een rondetafelgesprek over de evaluatie van de Participatiewet plaats (agenda en aangeleverde position papers).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 februari 2020

titel

Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel IIIg in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Documenten

81
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-81] documenten