35.626

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het KlimaatakkoordDit wetsvoorstel implementeert Richtlijn (EU) 2018/2001PDF-document ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in de Wet milieubeheer. De richtlijn hernieuwbare energie heeft ten doel om de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen te vergroten. De richtlijn verbetert de bestaande systematiek en houdt rekening met de afspraken die de regering in het kader van het Klimaatakkoord met verschillende sectoren voor vervoer gemaakt heeft.

Om het door die richtlijn vereiste aandeel hernieuwbare energie in de vervoerssector van ten minste 10% in 2020 te behalen, moeten brandstofleveranciers zorgen dat tegenover hun leveringen van benzine en diesel voldoende leveringen van duurzame biobrandstoffen (of uit hernieuwbare bronnen gewonnen elektriciteit) staan. Het aandeel hernieuwbare energie in de vervoerssector moet in 2030 ten minste 14% bedragen. Brandstofleveranciers moeten de broeikasgasemissies in de totale brandstofketen in 2020 met 6% hebben verminderd ten opzichte van 2010. Het wetsvoorstel introduceert een nieuw en zelfstandig instrument voor de brandstofleverancier om te voldoen aan zijn reductieverplichting, de broeikasgasreductie-eenheid (BKE). Daarmee wordt uitwerking gegeven aan een afspraak uit het Klimaatakkoord.

De richtlijn moet uiterlijk 30 juni 2021 geïmplementeerd zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 25 mei 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: PVV, SP, PvdD, FVD, JA21, BIJ1 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 18 juni 2021 het verslag uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag. Na ontvangt van de nota naar aanleidig van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur voor het zomerreces, op een nog nader te bepalen datum.

Op 15 juni 2021 werd voor de commissie een technische briefing verzorgd.

Het lid Dessing (FVD) verzoekt de griffie om de aan de Tweede Kamer toegezegde brief van de minister van I&W over bio- en e-brandstoffen in de luchtvaart te zijner tijd ook onder de leden van de commissie te verspreiden.


Kerngegevens

ingediend

5 november 2020

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten