35.646

Wet transparantie maatschappelijke organisatiesDit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten waardoor maatschappelijke organisaties verplicht worden om donaties van ten minste €4.500 openbaar te maken, als deze donaties afkomstig zijn van buiten de EU of de EER. Ook worden stichtingen verplicht om hun balans en staat van baten en lasten te deponeren bij het handelsregister. Dit wetsvoorstel heeft geen betrekking op politieke partijen.

Met dit voorstel wordt onwenselijke buitenlandse beïnvloeding door middel van ontvangen donaties bij maatschappelijke organisaties in Nederland tegengegaan. Deze vorm van financiering kan een risico vormen voor de democratische rechtsstaat. Om buitenlandse beïnvloeding door donaties tegen te gaan, krijgen de burgemeester, het openbaar ministerie en andere specifiek aangewezen overheidsinstanties de bevoegdheid om bij maatschappelijke organisaties - zoals stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en buitenlandse rechtspersonen - gericht navraag te kunnen doen naar buitenlandse giften. Als deze substantieel blijken, kan verdere navraag plaatsvinden over de donateur. Verder worden stichtingen verplicht om financiële stukken voortaan te deponeren bij het handelsregister. Daarnaast krijgen enkele toezichts- en handhavingsinstanties van de overheid toegang tot de in het handelsregister te deponeren balans en staat van baten en lasten van stichtingen. Hiermee wil het voorstel misbruik van financieel-economische aard, zoals witwassen en terrorismefinanciering, tegengaan.

Naar aanleiding van de nota van wijziging kan het openbaar ministerie de rechter verzoeken om diverse handhavingsinstrumenten. Daarnaast wordt de reikwijdte van het wetsvoorstel uitgebreid naar alle door de maatschappelijke organisatie ontvangen donaties uit binnen- en buitenland.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

20 november 2020

titel

Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten