36.375

Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheidDit wetsvoorstel regelt de aanvullende implementatie van artikel 12, eerste lid van de richtlijn milieuaansprakelijkheid (2004/35/EGPDF-document) in de Wet milieubeheer. De Europese Commissie heeft op 2 juli 2020 Nederland in gebreke gesteld vanwege het volgens de Europese Commissie onvolledig implementeren van dit artikel van die richtlijn. Volgens de Europese Commissie ontbreekt bij een aantal onderdelen een nadere interpretatie.

Met dit voorstel komt er een verduidelijking in de Wet milieubeheer over de kring van personen die bij (dreigende) milieuschade een verzoek kan doen aan het bevoegd gezag om maatregelen te treffen. Ook komt er een aanvullende beroepsmogelijkheid voor degenen die milieuschade dreigen te lijden. Hiermee wordt voorkomen dat zij als niet-belanghebbenden geen beroep kunnen indienen. Belanghebbenden kunnen op grond van de Awb al beroep instellen bij de bestuursrechter.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 18 januari 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 29 maart 2024 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, B met bijlage) ontvangen. De inbreng voor het tweede verslag vindt plaats op 23 april 2024.


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2023

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

12