Dinsdag 9 mei 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)



Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Nabespreking gesprek met de Raad voor de rechtspraak

Bespreking

8.34372 en 33542

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst

Bespreking

10.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen