Dinsdag 15 maart 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35420 BT, BP en BR

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over het coronasteunpakket in het eerste kwartaal van 2022; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het steunpakket eerste kwartaal 20224.35613, G

Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage; Brief van de minister van SZW over de voorhang van het ontwerpbesluit inzake verhoging van de uitkeringspercentages Wet betaald ouderschapsverlof; Wet betaald ouderschapsverlof

Bespreking uitvoeringsstatus Motie-Van Gurp c.s. in het licht van voorhang ontwerpbesluit

5.35845, D

Brief van de minister van SZW over de verdere besluitvorming van het kabinet over het wetsvoorstel niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd; Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

Bespreking en vaststelling conceptbrief uitvoering motie-Schalk c.s. tot intrekken wetsvoorstel niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag


7.35925, S

Brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022; Miljoenennota 2022

Bespreking brief 11 maart 2022 inzake aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

9.Rondvraag


Korte aantekeningen