E160036
  klaver icoon
Laatste revisie: 28-08-2019

E160036 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijdsHet voorstel voor een raadsbesluit betreft de voorlopige toepassing van de handelsovereenkomst met Canada. Doordat het CETA-verdrag een gemengd akkoord is, zal het CETA-verdrag pas volledig in werking treden wanneer het verdrag is geratificeerd door Canada, de EU en alle EU-lidstaten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 8 november 2016 nam de commissie BDO het verslag van een schriftelijk overleg over de CETA-voorstellen van 20 oktober 2016 (EK 34.580, A) voor kennisgeving aan en besloot de goedkeuringswet van het verdrag af te wachten.

Europees

Op 15 februari 2017 stemde het Europees Parlement voor ratificatie van het CETA-verdrag.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds

document Europese Commissie

COM(2016)470PDF-document, d.d. 5 juli 2016

rechtsgrondslag

EUSFTA

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Wetsvoorstel 35.154 geeft een volledig overzicht van de behandeling van de goedkeuringswet voor een brede economische handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 november 2016 nam de commissie BDO het verslag van een schriftelijk overleg over de CETA-voorstellen van 20 oktober 2016 (EK 34.580, A) voor kennisgeving aan en besloot de goedkeuringswet van het verdrag af te wachten.

De commissie besloot op 25 oktober 2016 de fracties tot 8 november 2016 de gelegenheid te geven om na te gaan of er behoefte is aan nader schriftelijk overleg.

Op 20 oktober 2016 is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld. Het antwoord van de minister van 17 oktober 2016 is hierin opgenomen.

De commissie BDO besprak op 11 oktober 2016 de nadere procedure voor de CETA-voorstellen en besloot na beantwoording van de minister te inventariseren of nadere behandeling van de voorstellen gewenst is.

Op 10 oktober 2016 is de brief met vragen over de CETA-handelsovereenkomst van de EU met Canada aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verstuurd.

In verband met het mogelijk eind oktober 2016 tekenen van het CETA-verdrag heeft de commissie BDO haar schriftelijke inbreng over de CETA-voorstellen op 4 oktober 2016 geleverd (zie ook E160034 en E160035).

Op 13 september 2016 besloot de commissie schriftelijke inbreng te leveren over de CETA-voorstellen op 11 oktober 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 11 november 2016 is een verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld waarin verschillende vragen zijn beantwoord omtrent het handelsakkoord met Canada.

Op 13 Oktober 2016 is de motie-Jan Vos aangenomen met het verzoek aan de regering om zich in te zetten om de afspraken over duurzaamheid, arbeidsnormen en milieu met ten minste gelijke bindende kracht toe te kennen als de handelsgerelateerde afspraken in de vervolggesprekken tussen de EU en Canada.

Op 13 oktober is een brief van de minister voor BHO gestuurd met meer informatie over de gevolgen in de landbouwsector door het CETA-verdrag naar aanleiding van het extra algemeen overleg op 12 oktober 2016.

Op 12 oktober 2016 vond er een extra algemeen overleg plaats met minister voor BHO over de kabinetsappreciatie van het CETA-verdrag van 11 oktober 2016.

Op 10 oktober 2016 heeft de minister van BHO mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu antwoord gegeven op de vragen van de leden van Dijk en Smaling (beide SP) over de gevolgen van CETA voor asbesthoudende producten.

Op 3 oktober 2016 heeft het lid Jasper van Dijk (SP) vragen aan de Minister voor BHO ingezonden over de voorlopige toepassing en ratificatie van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA).

Op 19 september heeft minister voor BHO de vragen van het lid van Dijk (SP) van 29 augustus 2016 over de voorlopige toepassing van het CETA-verdrag beantwoord.

De Tweede Kamer heeft op 15 september 2016 een Algemeen Overleg gevoerd met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij zijn verschillende moties aangenomen.

Op 13 september 2016 hebben de leden Jasper van Dijk en Smaling (beide SP) aan de ministers voor BHO en van VWS vragen ingezonden over de gevolgen van vrijhandelsverdragen CETA en TTIP voor asbesthoudende producten.


Standpunt Nederlandse regering

In de geannoteerde agenda voor de raad Buitenlandse Zaken van 23 september 2016 heeft de regering een kabinetsappreciatie opgenomen van de CETA-voorstellen.

Het kabinet geeft aan dat de Europese Commissie heeft voorgesteld om het gehele CETA-verdrag voorlopig toe te passen, maar dat de Raad deze mening niet deelde en verder onderhandelt over welke onderdelen er moeten worden uitgezonderd van de voorlopige toepassing. De regering meldt dat zij hierin nog geen positie heeft ingenomen, maar geeft wel aan dat de EU niet op alle terreinen exclusieve bevoegdheid heeft met betrekking tot handelsovereenkomsten. Om die reden ziet het kabinet uitzonderingen voor het voorlopig toepassen van CETA op het gebied van de niet-handelsgerelateerde onderwerpen van intellectueel eigendom, bepalingen van nationale onteigening in het investeringshoofdstuk en investeringsbescherming en aanverwante artikelen die te maken hebben met investeringsbescherming en ICS. Het kabinet is het nog niet eens met het raadsbeluit en zal pas instemmen wanneer de reikwijdte van de voorlopige toepassing in lijn is met de Nederlandse inzet.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van dit voorstel is om de voorlopige toepassing van het Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) tussen de EU en Canada te regelen. Doordat het CETA-verdrag een gemengd akkoord is, zal het CETA-verdrag pas volledig in werking treden wanneer het verdrag is geratificeerd door Canada, de EU en alle EU-lidstaten.

Het CETA-verdrag is een handelsovereenkomst tussen Canada en de EU waardoor er meerdere mogelijkheden zouden moeten ontstaan voor handel en investeringen tussen de deelnemende landen. Het doel van het verdrag is dat de economische relatie tussen de EU en Canada versterkt wordt en er nieuwe banen worden gecreëerd. Door het inwerking treden van het CETA-verdrag wordt een groot aantal importtarieven en handelsbarrières afgeschaft. Verder wordt het voor Europese bedrijven mogelijk om te kunnen bieden op publieke contracten van de Canadese overheid. Om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen bevat CETA bepalingen om de EU-standaarden te behouden en andere landen te motiveren de EU-standaarden over te nemen. Uniek in het CETA-verdrag is de oprichting van een nieuw investeringsgerecht om investeringen beter te beschermen. Het nieuwe investeringsgerecht zorgt ervoor dat geschillen op een transparantere wijze worden berecht dan wat gebruikelijk was.

Concreet worden de volgende afspraken gemaakt:

 • Besparing op douanerechten:

  Zodra CETA in werking treedt, zullen de meeste douanerechten worden afgeschaft.

 • Mogelijkheden voor dienstverlener:

  Europese bedrijven krijgen markttoegang voor alle dienstensectoren op zowel federaal als provinciaal niveau. Canadese investeerders en dienstverleners zullen bij de invoer naar Europa moeten voldoen aan alle bestaande Europese regelgeving.

 • Betere mogelijkheden voor Europese ondernemingen om klantenservice te verlenen:

  Europese ondernemingen mogen gemakkelijker onderhoudsingenieurs en andere specialisten uitsturen voor het verlenen van klantenservice en aanverwante diensten.

 • Gemakkelijkere overplaatsing van personeel van bedrijven en andere beroepsbeoefenaren tussen de EU en Canada:

  Het wordt voor bedrijven gemakkelijker om personeel tijdelijk tussen de EU en Canada te verplaatsen om activiteiten uit te voeren.

 • Vermijden van kosten in verband met dubbele tests:

  Comformiteitsbeoordelingscertificaten voor producten worden in zowel de EU als Canada aanvaard. Dit houdt in dat de conformiteitsbeoordelingsinstantie in de EU ook de Canadese voorschriften van een product kan testen en andersom. Hierdoor worden dubbele testen en hogere kosten vermeden.

 • Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties:

  Er komt een kader voor de erkenning van kwalificaties voor gereglementeerde beroepen zoals architecten, accountants en ingenieurs. In het verdrag komen voorwaarden te staan waardoor beroepsorganisaties met elkaar kunnen onderhanden over wederzijdse erkenning van de beroepskwalificaties.

 • Marktvoordeel voor de producten van traditionele Europese producten:

  Geografische aanduidingen voor hoogwaardige Europese landbouwproducten worden door Canada beschermd.

 • Toegang tot openbare aanbestedingen in Canada:

  Bedrijven uit de EU kunnen zich door het CETA-verdrag inschrijven op openbare aanbestedingen voor het aanbieden van goederen en diensten op alle overheidsniveaus.

 • Bescherming van investeringen en beslechting van investeringsgeschillen:

  Er komt een transparanter en geïnstitutionaliseerd systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen. Het stelsel bevat een permanent gerecht en een beroepsinstantie, waardoor de geschillenprocedures transparant en onpartijdig worden gevoerd. Hierdoor worden investeringen beschermd terwijl overheden het recht behouden om nieuwe regelgeving vast te stellen over gezondheid, veiligheid of het milieu.

 • Engagement voor duurzame ontwikkeling:

  Handel en investeringen zouden niet ten koste moeten gaan van milieubescherming en arbeidsrechten. Daarom bundelt CETA internationale werknemersrechten en milieubeschermingsregels en geeft de rol aan het maatschappelijk middenveld om deze regels te controleren en uit te voeren.


Behandeling Raad

Op 15 februari 2017 debatteert het Europees Parlement over de sluiting van het CETA-verdrag en zal daarna haar stem uitbrengen.

Op 31 januari 2017 heeft de commissie INTA (International Trade) van het Europees Parlement een rapport uitgebracht met haaraanbevelingenPDF-document voor het CETA-verdrag. In het rapport is te zien dat een ruime meerderheid (25 t.o.v. 15) voor sluiting van het verdrag heeft gestemd.

De ENVI commissie (miliebeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) van het Europees Parlement heeft op 12 januari 2017 bij stemmingPDF-document aangegeven de ratificatie van CETA te ondersteunen.

Op 8 december 2016PDF-document heeft de EMPL commissie (werkgelegenheid en sociale zaken) van het Europees Parlement een advies uitgegeven over CETA en roept daarin de commissie INTA (internationale handel) op om de sluiting van de handelsovereenkomst met Canada niet goed te keuren.

Op 18 oktober 2016 behandelde de raad voor Buitenlandse Zaken en Handel de besluiten voor de toepassing van de ondertekening en voorlopige toepassing.

Tijdens de informele raad Buitenlandse Zaken op 23 september 2016 is gesproken over de CETA-voorstellen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 15 februari 2017 stemde het Europees Parlement voor ratificatie van het CETA-verdrag.

Op 1 juli 2016 publiceerde het Europees Parlement een briefing over de vraag of CETA een gemengde overeenkomst is.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen