35.154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)Het wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van de tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds gesloten Brede Economische

Handelsovereenkomst (Comprehensive and Economic Trade Agreement; CETA).

CETA is het meest veelomvattende en ambitieuze handelsakkoord uit de geschiedenis van de Europese Unie. Het verdrag moet handelsbelemmeringen wegnemen, zoals non-tarifaire belemmeringen en douanerechten op 98% van producten en op alle industriële goederen. Ook voorziet het in het vaststellen van oorsprongsregels, versterking van de toegang tot de dienstensectoren, en het openstellen van de markt voor aanbestedingen. Verder ziet het verdrag op de bescherming van intellectueel eigendom. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over duurzaamheid, transparantie, samenwerking op regelgevingsgebied en wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. CETA regelt naast handel ook investeringsbescherming.

Met het wetsvoorstel is de Nederlandse procedure aangevangen. De goedkeuringswet beperkt de goedkeuring overigens tot het in Europa gelegen deel van Nederland.

Het verdrag is op 30 oktober 2016 in Brussel ondertekend door de verdragspartijen, gelijktijdig met het ‘Gezamenlijk uitleggingsinstrument betreffende de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten’ (Trb. 2017, 13PDF-document).

Zie ook: Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 18 februari 2020 na hoofdelijke stemming met 72 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en Van Haga) en 69 stemmen tegen (PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na een hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (OSF, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, 50PLUS (Lid Van Rooijen) en VVD) en 35 stemmen tegen (Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS (Lid Baay-Timmerman), FVD en Fractie-Frentrop) aangenomen.

De motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het met ten minste twee derde van de Leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel (EK 35.154 / 35.155, M) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.

De motie-Prast (PvdD) c.s. over het altijd voorleggen van besluiten tot wijziging van de bescherming van investeringen aan het Nederlandse parlement (EK 35.154, N) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP en FVD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bespreekt op 20 juni 2023 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA (EK, R met bijlage) naar aanleiding van:

  • het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO van 7 maart 2023 (EK, P met bijlage) over de brief van de minister van 28 november 2022 inzake een voorstel van de Europese Commissie over een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA met betrekking tot een nadere interpretatie van een aantal bepalingen en begrippen onder het investeringshoofdstuk (EK, O met bijlage);
  • de brief van de minister voor BHenO van 11 april 2023 over de vertrouwelijke inzage van een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA (EK, Q met bijlage).

Op 12 mei en 19 mei 2020 vonden er voor de commissie een tweetal deskundigenbijeenkomsten plaats. Het verslag van de bijeenkomst van 12 mei 2020 heeft de commissie op 27 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, C) uitgebracht. Op 5 juni 2020 heeft de commissie het woordelijk verslag van de bijeenkomst van 19 mei 2020 (EK 35.154 / 35.155, D) uitgebracht.

Het videoverslag van 12 mei 2020 kunt u hier terugzien en die van 19 mei 2020 treft u hier aan.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2019

titel

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten