CXXXIV

Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteitDit dossier bevat het verslag (EK, A) van de werkzaamheden van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit dat op 16 april 2019 door Helmi Huijbregts-Schiedon, de voorzitter van de tijdelijke commissie, is aangeboden aan Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol. Als bijlage bij het verslag is een concept voor een Gedragscode integriteit Eerste Kamer opgenomen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 10 mei 2019 (EK, B) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer aan de Leden van de Kamer aangeboden.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Kamer heeft daarbij ingestemd met het verslag van de tijdelijke commissie en geconcludeerd dat de commissie zich van haar taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan.

Nadat het College van Senioren op 18 december 2018 een openbaar rondetafelgesprek had gevoerd over onder meer de eigen regels in het Reglement van Orde en de afspraken van fracties afzonderlijk in het kader van het onderwerp Integriteit, heeft de Eerste Kamer op 29 januari 2019 gedebatteerd over de eigen integriteitregels. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend. Op 12 februari 2019 vond een voortzetting van het debat met een derde termijn plaats. Tijdens deze voortzetting van de beraadslaging is de motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H) ingediend. De op 29 januari 2019 ingediende moties zijn daarna ingetrokken. De motie-Jorritsma-Lebbink c.s. is op 12 februari na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer de tijdelijke commissie, waarvan de instelling was gevraagd in de motie-Jorritsma-Lebbink c.s., ingesteld. De commissie had als taak de mogelijkheid van een fractie-overstijgende gemeenschappelijke gedragscode integriteit en een instrumentarium ten behoeve van de naleving en interpretatie van deze code te onderzoeken en daarbij de verschillende voorstellen uit het integriteitsdebat van 29 januari 2019 nader te bezien, te wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uit te werken. De tijdelijke commissie was gevraagd niet later dan 19 april 2019 aan de Kamer rapporteren.


Kerngegevens

begonnen

16 april 2019

titel

Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit

schriftelijke voorbereiding


Documenten

6