Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK 34.902, F)In deze motie wordt de regering opgeroepen om alle verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en alle verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken.ingediend

5 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 14 mei 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 mei 2019 (EK, I) over zijn brief van 1 april 2019 (EK, H) over de openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad voor kennisgeving aangenomen.

De commissie heeft op 5 maart 2019 de brief van de minister van BZK van 21 februari 2019 met een reactie op deze motie (EK, G) voor kennisgeving aangenomen.