Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK 34.902, F)In deze motie wordt de regering opgeroepen om alle verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en alle verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken.ingediend

5 februari 2019

resultaat

Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 16 april 2019 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de naar aanleiding van deze motie en de toezegging 'Openbaarheid verslagen klimaattafels' (T02692) ontvangen brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 april 2019 (EK, H) over de openbaarmaking van verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad. Een brief aan de minister is voorzien voor 19 april 2019.

De commissie heeft op 5 maart 2019 de brief van de minister van BZK van 21 februari 2019 met een reactie op deze motie (EK, G) voor kennisgeving aangenomen.