34.716, I

Motie-Rombouts (CDA) c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeestersIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van álle burgers.Kerngegevens

nummer 34.716, I
ingediend 13 november 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, PvdD, OSF en D66 stemden voor.
indiener(s) A.G.J.M. Rombouts (CDA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
J.W.M. Engels (D66)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
R. Kuiper (ChristenUnie)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

De minister van BZK heeft, zoals door haar toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel op 13 november 2018, bij brief van 16 november 2018 (EK, K) gereageerd op deze motie.