34.716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeesterDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen.

Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 23 januari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SGP-fractie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2018 na hoofdelijke stemming met 57 stemmen voor (ChristenUnie, GroenLinks, VVD (minus het lid Broekers-Knol), SP, PvdD, D66, CDA, OSF en PVV) en 11 stemmen tegen (PvdA, SGP en het lid Broekers-Knol (VVD)) aangenomen. Voor aanvaarding van deze Grondwetswijziging in tweede lezing was een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig.

De motie-Schalk (SGP) c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie (EK, J) is op 20 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, PvdA, PvdD en OSF stemden voor.

De motie-Rombouts (CDA) c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters (EK, I) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, PvdD, OSF en D66 stemden voor.

De minister van BZK had, zoals door haar toegezegd tijdens de plenaire behandeling op 13 november 2018, bij brief van 16 november 2018 (EK, K) gereageerd op de motie-Rombouts c.s..

De commissie hield op 10 april 2018 een deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel. Van deze bijeenkomst is een woordelijk verslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2017

titel

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

38