Senaat aan zet: impressie eerste vergaderdagOp de eerste vergaderdag na het zomerreces heeft de Eerste Kamer droefheid gevoeld, maar ook vrolijkheid tentoongespreid en daar tussen door nog politieke zaken afgewikkeld.

Voorzitter Yvonne Timmerman-Buck herdacht de slachtoffers van de terreuraanslagPDF-document in het Noord-Ossetische stadje Beslan. 's Morgens had zij namens de senaat het condoleanceregister getekend in de Russische ambassade. Vervolgens stond zij stil bij het overlijden op 21 augustus van oud-senator voor de ARP, prof. mr. I.A. Diepenhorst. De voorzitter prees de gevatte woordkunst van de overledene, gepraktiseerd als minister en volksvertegenwoordiger, maar ook als hoogleraar en rector magnificus van de Vrije Universiteit en herinnerde aan diens opmerking dat de senaat in Nederland behoefte heeft aan 'spitse leden'.

Wegens het vertrek van Jacob Kohnstamm uit de Kamer beleefde de senaat op zijn eerste nazomerse werkdag ook een heuse installatie van een nieuw lid: J.W.M. Engels die de plaats van Kohnstamm in de fractie van D66 zal innemen.

Toen was er ruim baan voor het echte werk. Enkele slordigheidjes in begrotingswetten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden bij hamerslag rechtgezet. Iets meer woorden gebruikte de senaat om in te stemmen met een wetsvoorstel dat ertoe strekte om in de Waterleidingwet vast te leggen wat al zo is, namelijk dat de waterleidingbedrijven in eigendom blijven bij de overheid.

Oppositie-woordvoerder Eigeman (PvdA) liet niet na op te merken dat het wel erg lang heeft geduurd voordat deze simpele wet eindelijk tot stand kwam. Al in 2000 vroeg de Tweede Kamer in een motie van de PvdA'er Feenstra om de overheidseigendom van waterleidingbedrijven vast te leggen in de wet, vooruit lopend op een algehele herziening van de Waterleidingwet. Er was toen haast bij, omdat waterleidingbedrijven zich naar het voorbeeld van de electriciteits- en gasbedrijven aan het voorbereiden waren op privatisering.

Staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) zei in zijn antwoord dat de urgentie minder was geworden toen de aandrang bij Waterleidingbedrijven om te privatiseren minder werd. Van Geel kondigde aan, daartoe aangespoord door de regeringsfracties van VVD en CDA, dat de algehele herziening van de wet op de Waterleidingsbedrijven 'medio 2005' bij het parlement zal zijn ingediend. Dan zal vooral worden geregeld hoe de kwaliteit van ons drinkwater zal worden gewaarborgd en hoe het toezicht op deze kwaliteit zal worden georganiseerd.

Een vraag van SP'er Van Raak waarom zo nodig water als eerste levensbehoefte wel in handen van de overheid moet blijven en gas en elektra niet, pareerde Van Geel met de opmerking dat hij alleen over het water gaat. De staatssecretaris wees er ook op dat een integrale kwaliteitsbewaking van ons drinkwater eigenlijk niet goed te regelen is als de waterlevering zou worden geliberaliseerd.

VVD-woordvoerder mevrouw Bierman-Beukeman toe Water gaf toe dat drinkwater in handen van de overheid in Europa gemeengoed is, maar toch zou zij graag aangetoond zien bij de komende herziening van de wet dat volledige publieke eigendom noodzakelijk is om de kwaliteitseisen te 'borgen'.

CDA-woordvoerder mevrouw Van Dalen-Schiphorst hamerde vooral op een transparant toezicht in de toekomst. Dat zou in haar ogen de prijs/kwaliteit-verhouding van het drinkwater ten goede kunnen komen.

Of water dan ook goedkoper wordt is nog de vraag. Ondertussen blijft het water in Nederland schoon uit de kraan stromen, anders dan in menig ander land in de wereld. En dat terwijl het aantal Waterleidingsbedrijven sterk geslonken is in de afgelopen jaren: van tweehonderd tot twintig.

Na deze inhoudelijke zaken was het tijd voor een drankje en een hapje bij het afscheid van senator Kohnstamm die per 1 augustus 2004 voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens is geworden. Zelf vindt hij deze functie onverenigbaar met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. "Wij zullen als senaat zijn deskundige inbreng missen en evenzeer zijn charmante en aimabele persoonlijkheid", had de voorzitter tijdens de vergadering al opgemerkt. Tijdens de afscheidsbijeenkomst na afloop gaf menig senator en personeelslid van de Kamer inhoud aan die woorden.Deel dit item: