Nieuws uit de commissies19 april 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 18 april 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De commissies besluiten de Kamervoorzitter voor te stellen om na de ontvangst van de nadere memorie van antwoord, een eventueel plenair debat te houden op 23 mei a.s. Indien de minister op die datum niet beschikbaar is, wordt vooralsnog uitgeweken naar 6 juni tenzij dit leidt tot grote bezwaren. In dat geval, komt de definitieve datum terug in de eerste commissievergadering na het meireces (9 mei).

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), CDA (Van Rij), D66 (Engels), SP (Ruers), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

Modernisering speelcasinoregime

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), SP (Gerkens), PvdA (Postema), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te vervolgen op 4 juli 2017 (in plaats van 6 juni 2017).

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).

Emissieluw reizen en mobiliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Beek en Van der Sluijs) en PvdD (Teunissen).

Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Invoering stelsel van fosfaatrechten. Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De commissie streeft er naar het verslag uiterlijk vrijdag 21 april 2017 vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding van deze voorstellen vindt het plenaire debat plaats op dinsdag 16 mei 2017.

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de PVV-fractie (Van der Sluijs).

Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 23 mei 2017 plenair te behandelen.

Evaluatie Natuurpact

Naar aanleiding van brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2017 in reactie op brief van 20 februari 2017 wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg geleverd door de leden Verheijen (PvdA) en Vos (GroenLinks).

Zie ook: dossier Natuurbeleid 

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA).

Pensioen in eigen beheer

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel - wordt geleverd door het lid Van de Ven (VVD). De CDA-fractie sluit zich aan bij deze inbreng.

De commissie besluit toezegging T02398 als voldaan te beschouwen.

Europees Semester 2017 

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Apeldoorn (SP).

JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017. Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 9 mei 2017.

Voorstellen Verordeningen aanpassing comitologie na Lissabon en Voorstel verordening wijziging wijze waarop lidstaten uitoefening uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De fracties van de PVV (het lid Faber-Van de Klashorst) en van de SP (het lid Van Apeldoorn) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Sociale media menu


Deel dit item: