Nieuws uit de commissies: dinsdag 5 februari 20196 februari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 5 februari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor het wetsvoorstel op 5 maart 2019 plenair te behandelen.

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor het wetsvoorstel op 5 maart 2019 plenair te behandelen.

Verzamelwet Brexit

De commissie Europese Zaken stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 februari 2019. Op 12 februari 2019 zal een technische briefing over de Verzamelwet Brexit plaatsvinden.

Schriftelijke inbreng

Vestigingsklimaat: bijdrage buitenlandse bedrijven aan onze economie

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 december 2018 wordt geleverd door de leden Van Rij (CDA), Prast (D66), Overbeek (SP) en Van Leeuwen (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De initiatiefnemers en de regering zullen verzocht worden de beantwoording uiterlijk 1 maart 2019 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel dat voorzien is voor 12 maart 2019.

Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten). De fractie van de VVD sluit zich hierbij aan. Andere fracties kunnen zich desgewenst aansluiten.

VN Vluchtelingencompact

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM). Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 maart 2019.

Hamerstukken

Wet omzetting aandelen aan toonder

De commissie voor Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit naar aanleiding van het Verslag nader schriftelijk overleg een mondeling overleg met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te voeren inzake het verslag nader schriftelijk overleg Evaluatie Natuurpact en de brief inzake vierde voortgangsrapportage Natuur (33576, L). Zij verzoekt de staf een datum met het ministerie af te stemmen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiekamer 2, Eerste Kamer
Commissiekamer 2, Eerste Kamer