Beneluxparlement bijeen in Eerste KamerDe eerste plenaire zitting van het Beneluxparlement in 2023 onder Nederlands voorzitterschap vond plaats op vrijdagmiddag 17 maart en zaterdagochtend 18 maart. Ongeveer dertig parlementsleden uit de drie Benelux-landen werden op vrijdag in de Eerste Kamer welkom geheten door Voorzitter Jan Anthonie Bruijn en door de tijdelijke voorzitter van het Beneluxparlement, senator Pim van Ballekom.

Naast de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse parlementariërs woonden ook de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris-generaal van de Baltische Assemblee de zitting bij. Het debat op vrijdagmiddag ging over grensoverschrijdend treinverkeer voor personen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken lichtte vervolgens de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie toe. Op zaterdag werden twee aanbevelingen en een verklaring over Oekraïne aangenomen en werd het voorzitterschap van Pim van Ballekom bekrachtigd.

Welkom

Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, heette de parlementariërs welkom. In zijn toespraak ging hij onder meer in op de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen woensdag en de relatie tussen de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Ook noemde hij de onlangs overleden senator Peter Ester (ChristenUnie), die Ondervoorzitter was van het Beneluxparlement. “De zorgvuldige manier waarop hij politiek bedreef, is een voorbeeld voor ons allen”, aldus Bruijn.

Verbeteringen grensoverschrijdend treinverkeer

Vrijdag 17 maart stond een themadebat op de agenda: “De spoorwegagenda voor reizigersvervoer in de Benelux”. Aan het woord kwamen de politiek verantwoordelijken voor reizigersvervoer en mobiliteit uit de drie Beneluxlanden en reizigersorganisaties.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat benadrukte dat internationaal spoorvervoer momenteel hoog op de politieke agenda staat. Volgens haar moeten we grensgebieden meer beschouwen als één arbeidsregio waardoor maatregelen om grensbarrières weg te nemen vanzelfsprekend wordt. “Dit is niet altijd makkelijk. Daarom zet ik me in om te zoeken naar ‘slimme verbeteringen’. Daar waar al bestaand spoort ligt, kan het relatief gemakkelijk zijn om kansen te verzilveren”, aldus de staatssecretaris. Als voorbeeld noemde ze de Drielandentrein tussen Aaken, Heerlen, Maastricht en Luik, waartoe eerder die week was besloten.

Freek Bos, directeur van de Nederlandse reizigersorganisatie Rover, vroeg de parlementsleden aan te sturen op betaalbaar treinvervoer. Ook onderstreepte hij dat het vreemd is dat zodra de trein de grens overgaat treinreizigers een grenstoeslag moeten betalen, terwijl reizigers in de auto niets merken van de grens. In de gedachtewisseling benadrukte Daan de Kort (VVD Tweede Kamer) het belang van betere toegankelijkheid van de treinen voor mensen met een beperking. Bob van Pareren (Fractie-Nanninga Eerste Kamer) vroeg de staatssecretaris naar de personeelstekorten bij de spoorwegen.

Prioriteiten Nederlands voorzitterschap Benelux Unie

Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, presenteerde als voorzitter van het Comité van ministers van de Benelux Unie de prioriteiten voor 2023. Hij stelde dat de focus gaat liggen op het versterken van de interne markt, de duurzame energietransitie, betere grensoverschrijdende samenwerking en veiligheid en migratie. Als voorbeeld noemde hij dat Nederland de bekendheid wil vergroten van de juridische instrumenten die de Benelux ter beschikking staan. “Er is meer mogelijk dan de meeste mensen denken, en het is van belang het volledige juridische instrumentarium van de Benelux te benutten, bijvoorbeeld als het gaat over grensoverschrijdende uitdagingen,” zei minister Hoekstra.

Verklaring over Oekraïne

Op zaterdagochtend namen de leden een verklaring over de situatie in Oekraïne aan. In de verklaring wordt de Russische agressie veroordeeld die grote gevolgen heeft voor bepaalde kwetsbare groepen waaronder vrouwen, kinderen, nationale en etnische minderheden. Ook werd verwezen naar het een dag eerder uitgevaardigde arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof tegen de Russische president. De verklaring wordt aangeboden aan de Baltische Assemblee waarmee het Beneluxparlement nauwe banden onderhoudt.

Aangenomen aanbevelingen

Voorts namen de parlementsleden een aanbeveling over desinformatie aan. De aanbeveling roept de regeringen van de drie landen onder meer op om de samenwerking op dit onderwerp te intensiveren en samen actie te ondernemen om de content exchange platforms van de klassieke media en de sociale netwerken te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Vervolgens werd de aanbeveling van rapporteur Rik Janssen (SP Eerste Kamer) over overstromingen en waterbeheer aangenomen. Hierin worden de regeringen gevraagd zorg te dragen voor adequate schadeafhandeling in geval van overstromingen en andere natuurrampen zowel aan de particuliere kant als aan de kant van de overheid.

Bekrachtiging voorzitter Beneluxparlement

Aan het einde van de zitting werd senator Pim van Ballekom door Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie Eerste Kamer) namens de Nederlandse delegatie voorgedragen voor het voorzitterschap van het Beneluxparlement voor 2023 en 2024. De leden van het Beneluxparlement stemden hier unaniem mee in. Van Ballekom was vanaf januari voorzitter ad interim in verband met het overlijden van Peter Ester, die beoogd voorzitter was.

Vijftien Nederlandse Kamerleden namen hieraan deel: de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Saskia Kluit (GroenLinks), Gala Veldhoen (GroenLinks), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Ton van Kesteren (PVV), Alexander van Hattem (PVV), Rik Janssen (SP), Hendrik-Jan Talsma (delegatieleider, ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Jan Klink (VVD), Daan de Kort (VVD), Thom van Campen (VVD) en Faissal Boulakjar (D66).

Beneluxparlement

De Benelux Interparlementaire Assemblee, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten. Het Beneluxparlement bestaat uit 49 leden: 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg. Senator Pim van Ballekom is de voorzitter van het Beneluxparlement.


Deel dit item: