Nieuws uit de commissies van 30 mei 2023Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 30 mei 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Green Deal Industrial Plan

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (Vos) en GroenLinks (Kluit).

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) bespreekt dat naar aanleiding van een verslag van schriftelijk overleg met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de fractie van de PVV (Van Hattem) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg.

Locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bespreekt dat naar aanleiding van het verslag van nader schriftelijk overleg met staatssecretaris Van der Maat van Defensie over de locatiekeuze van het nieuwe radarstation Herwijnen de fracties van CDA (Rietkerk) en de SP (Janssen) inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg.

Migratiebeleid

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) bespreekt dat de fractie van de PVV (Van Hattem) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt dat inbreng voor het nadere voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en SGP (Schalk) gezamenlijk.

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fractie van de ChristenUnie (Kennedy-Doornbos).


Plenair

Implementatie Europese klimaatwet

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 27 juni 2023.

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) besluit dit wetsvoorstel en de Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid plenair te behandelen op 5 juni a.s.

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug - Wet werken waar je wilt

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het initiatiefvoorstel bij voorkeur nog voor het zomerreces 2023 te houden.


Deel dit item: