Nieuws uit de commissies van 26 maart 2024Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 26 maart 2024 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Erfgoed en samenleving

De PVV-fractie (Van Kesteren) leverde in de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inbreng naar aanleiding van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over de uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028 en Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving. Deze brief is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid waarin de nadruk wordt gelegd op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Productiebeperking en kolenfonds

In de commissie Economische Zaken en Klimaat leverden de fracties van BBB (Kroon), GroenLinks-PvdA en ChristenUnie gezamenlijk (Crone en Holterhues) en PvdD (Visseren-Hamakers) inbreng voor verslag over de vroegtijdige intrekking productiebeperking; wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen met betrekking tot de uitvoering van productiebeperking.

Subsidies stoken houtige biomassa

De commissie Economische Zaken en Klimaat stuurt een brief naar demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie over de uitvoering van de Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het schrappen van subsidies voor het stoken van houtige biomassa.

Sociaal minimum en inkomensondersteuning

De fracties van BBB (Griffioen), GroenLinks-PvdA (Ramsodit), D66 (Moonen), SP (Van Aelst) en PvdD (Koffeman) en OPNL (Van der Goot) gezamenlijk, en 50PLUS (Van Rooijen) leverden in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inbreng voor schriftelijk overleg over de rapporten van de Commissie sociaal minimum, de kabinetsreactie en de brief over het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (VIM).

Problematiek Zeeeland en Motorrijtuigenbelasting

In de commissie voor Binnenlandse Zaken leverden de fracties van de BBB (Kemperman), de PVV (Van Hattem) en de SGP (Schalk) inbreng voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de Toezegging problematiek Zeeland en verdeelmodel en de Toezegging Motorrijtuigenbelasting.

Evaluatie fusiegemeente

De fractie van de PVV (Van Hattem) leverde in de commissie voor Binnenlandse Zaken inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de Toezegging Toezending opzet evaluatie fusiegemeente.

Rapportage discriminatie en racisme Rijksoverheid

De fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers), D66 (Belhirch), de PvdD (Nicolaï) en JA21 (Nanninga) leverden in de commissie voor Binnenlandse Zaken inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Toezegging Afschrift rapportage discriminatie en racisme Rijksoverheid


Europa

Parlementaire Controlegroep Europol

Kamerlid Janssen (SP) gaf in de commissie Justitie en Veiligheid terugkoppeling over de veertiende bijeenkomst van de JPSG Europol, die op 18 en 19 februari 2024 in Gent, België, plaatsvond. Het delegatieverslag is inmiddels als kamerstuk gepubliceerd.

Europese Ondernemingsraden

De fracties van BBB (Van Gasteren), VVD (Petersen) en D66 (Belhirch) leverden inbreng voor schriftelijk overleg over het wetsvoorstel voor een herziening van de richtlijn van de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden.


Plenair

Beëindiging gaswinning Groningenveld

In de commissie Economische Zaken en Klimaat leverden de fracties van BBB (Kroon en Van Langen-Visbeek), VVD (Van den Berg), JA21 (Baumgarten) en SGP (Schalk) inbreng voor het verslag. De commissie verzoekt de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 29 maart 2024 naar de Kamer te sturen. Op 2 april 2024 wordt de nadere procedure besloten, het streven is om het wetsvoorstel op dinsdag 9 april 2024 plenair te behandelen.

Burgerparticipatie

De commissie Binnenlandse zaken meldt het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau aan voor plenaire behandeling, bij voorkeur op een datum vanaf 16 april 2024. Met dit voorstel wil de regering burgerparticipatie versterken, de reikwijdte van inspraakverordening wordt ermee uitgebreid. Inwoners kunnen daardoor betrokken worden bij de uitvoering en evaluatie van beleid en niet, zoals tot nu toe alleen bij de voorbereiding daarvan.

Verhoging minimumloon

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar plenaire wetsbehandeling van het wetsvoorstel Verhoging minimumloon 2024 op 9 of 16 april (inclusief stemming op 16 april 2024). De commissie levert 2 april inbreng voor het verslag, de planning is onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van dit verslag.


Overig

Tweede deskundigenbijeenkomst over water

In de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving is de tweede van drie deskundigenbijeenkomsten over water gehouden.

Meer infomatie en de terugkijklink vindt u hier.

Overleg voorschriften bestrijding mensensmokkel

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) sprak met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid over het parlementair behandelvoorbehoud dat de Eerste Kamer maakte op 15 maart bij een voorstel voor een Europese richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van mensensmokkel.

Meer infomatie en de terugkijklink vindt u hier.

Werkbezoeken

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt 8 april een werkbezoek aan het UWV. De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking brengt eind september 2024 een werkbezoek aan de NAVO in Brussel.


Deel dit item: