Stemming Verplichte geestelijke gezondheidszorgVerslag van de vergadering van 23 januari 2018 (2017/2018 nr. 16)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heet ook van harte welkom in de Eerste Kamer de minister voor Rechtsbescherming, die eveneens namens de regering bij de stemmingen aanwezig is. Van harte welkom dus.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval. Wij stemmen eerst over het wetsvoorstel 32399, Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Barth, gaat u als eerste. Voor degenen die een stemverklaring wensen af te leggen: u mag alle drie de wetsvoorstellen in één keer doen met de stemverklaring. Mevrouw Barth.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Barth (PvdA):

Dank u wel, voorzitter, dat is heel fijn. Ik geef deze stemverklaring graag mede namens de OSF.

Wij kijken terug op een open en inhoudelijk diepgravend debat met drie zeer betrokken bewindslieden. Onze fracties beschouwden van meet af aan alle drie de wetten als een belangrijke stap vooruit voor de praktijk van de zorg, maar we worstelden voor het debat nog met een paar punten.

Over de Wet zorg en dwang heeft minister De Jonge ons toegezegd dat alle door onze fracties genoemde punten van zorg gericht zullen worden meegenomen in de evaluatie, het inspectietoezicht en de toetsing door cliëntvertrouwenspersonen.

Over de Wet forensische zorg hadden wij zorgen over de weigerende observandi. Minister Dekker heeft zorgvuldig aangegeven onder welke strenge voorwaarden hij deze regeling zal inzetten en welke stappen allemaal doorlopen zullen moeten worden voor het zover komt dat een medisch dossier van een verdachte wordt geopend. Ook is hij bereid om alternatieven voor deze regeling serieus te bestuderen.

Alles afwegende zullen de Partij van de Arbeidfractie en de OSF daarom voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg stemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Barth. Ik zag meneer Ganzevoort.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks steunt de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zeker na de toezeggingen die de regering heeft gedaan voor de uitvoering en de evaluatie, zeker ook waar het gaat over de samenhang en de overlap tussen die wetten.

De Wet forensische zorg zullen we na lang beraad ook steunen, vanwege het totaalpakket. We houden bezwaren tegen de regeling voor weigerende observandi, maar we zijn over de streep getrokken door de toezegging dat er onderzoek komt naar alternatieve oplossingen die niet zullen leiden tot het openbreken van het medisch beroepsgeheim.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Mevrouw Lokin.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Bij afwezigheid van mevrouw Oomen voer ik hier het woord namens de fractie. Mijn fractie is van oordeel dat de wetsvoorstellen in het algemeen een juist evenwicht bewerkstelligen tussen enerzijds het belang van een bescherming van de samenleving en anderzijds het belang van de hulpverlening aan en verzorging van de cliënten en hulpbehoevenden.

Ook met betrekking tot weigerende observandi kan mijn fractie akkoord gaan met de voorgestelde regeling, nu de regering heeft toegezegd de voorstellen van de heer Wolfsen serieus te onderzoeken en zo mogelijk en indien nodig met nieuwe voorstellen te komen.

Alles afwegende zal mijn fractie voor de wetsvoorstellen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Lokin. Meneer Bruijn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Bruijn (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De woordvoerder namens onze fractie, mevrouw De Bruijn, verontschuldigt zich omdat ze niet bij de stemming aanwezig kan zijn. Mevrouw De Bruijn verblijft op dit moment in Straatsburg, wegens bezigheden in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

De VVD-fractie heeft met name bedenkingen bij de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang. We kijken met belangstelling uit naar de aangekondigde wetswijziging, in de hoop dat onze bedenkingen zullen worden weggenomen. De verbeteringen die met de drie wetten worden gerealiseerd, zoals daar zijn het reduceren van dwang, het verbeteren van de rechtspositie van personen die onvrijwillige zorg ontvangen, het bieden van een kader voor de handelingsruimte van zorgverleners en het verbeteren van de veiligheid, zijn voor ons echter van doorslaggevende aard. Wij zullen dus voor de drie wetten stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Bruijn. Ik geef het woord aan mevrouw Wezel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel (SP):

Dank u, voorzitter. De SP is blij met de toezeggingen als gedaan door de ministers en de staatssecretaris bij de behandeling van de Wet zorg en dwang, de Wet forensische zorg en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en zal voor deze wetten stemmen.

De SP heeft bezwaar tegen het onderdeel in de Wet forensische zorg betreffende de regeling inzake de weigerende observandi, die het mogelijk maakt om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. De SP-fractie ziet uit naar de resultaten van het onderzoek naar de alternatieven. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Wezel. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Ja, meneer Van Dijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Dank u, voorzitter. Vorige week hebben we een stevig debat gevoerd met drie gedreven bewindspersonen. De SGP heeft met name bij de Wet zorg en dwang kritische vragen opgeworpen, die raakten aan de uitvoerbaarheid van het stappenplan en de bureaucratische lasten. Dat leidde tot de nodige toezeggingen van de minister. Ik noem de mate waarin externe deskundigen moeten worden ingeschakeld, de functie van de zorgverantwoordelijke en meer maatwerk bij lichte dan wel zware vormen van gedwongen zorg. Daartoe zal de minister ook het gesprek aangaan met het CCE.

Daarnaast deed de minister nog toezeggingen omtrent de relatie tussen gedwongen zorg en euthanasie, maar ook omtrent de reikwijdte van de opdrachten van de toetsingscommissies. De SGP vertrouwt op een genereuze uitvoering van deze toezeggingen.

Onder het motto "wie niet toegankelijk is voor overtuiging, is ongeschikt voor het debat" steunt de SGP alle drie de wetsvoorstellen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk.

Mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie stemt voor de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Wat betreft de Wet forensische zorg hebben wij onze zorg over de effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit geuit bij het onderdeel dat ziet op de weigerende observandi. De toezeggingen in de tweede termijn van de minister om alternatieven serieus te bekijken en bovendien te betrekken bij een volgende evaluatie zijn substantieel. Dat maakt dat wij ook voor de Wet forensische zorg zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker.

Ik kijk nog een keer rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het gaat per wetsvoorstel. We stemmen eerst over wetsvoorstel 32399, Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis oftewel de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.