Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 23 januari 2018Parlementair jaar 2017/2018, 16e vergadering

Aanvang: 13.30 uur
Sluiting: 13.46 uur
Status: gecorrigeerd

Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 61 leden, te weten:

Aardema, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Grave, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Kok, Lintmeijer, Lokin-Sassen, Martens, Meijer, Nooren, Pijlman, Postema, Van Rij, Rinnooy Kan, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Sini, Van der Sluijs, Van Strien, Teunissen, Verheijen, Vlietstra, Vos, De Vries-Leggedoor en Wezel,

en de heer Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Strik, De Bruijn-Wezeman, Overbeek, Van de Ven, Oomen-Ruijten, Stienen en Kox, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Rombouts en Prast, wegens verblijf buitenslands;

Köhler en Nagel, wegens persoonlijke omstandigheden;

Kuiper, Jorritsma-Lebbink en De Graaf, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (34775-IV);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (34775-V);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (34775-IX);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34775-X);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (34775-XII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34775-XIII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (34775-XV);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (34775-XVII);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (34775-A);

het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (34775-J);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-I);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IIA);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IIB);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-III);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IV);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-V);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VI);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VIII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IX);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-X);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XIII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XV);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVI);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVIII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-A);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-B);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-C);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-J).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (34775-XVII) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34775-X) en Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34775-XIII) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34775-X) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heet ook van harte welkom in de Eerste Kamer de minister voor Rechtsbescherming, die eveneens namens de regering bij de stemmingen aanwezig is. Van harte welkom dus.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval. Wij stemmen eerst over het wetsvoorstel 32399, Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Barth, gaat u als eerste. Voor degenen die een stemverklaring wensen af te leggen: u mag alle drie de wetsvoorstellen in één keer doen met de stemverklaring. Mevrouw Barth.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Barth (PvdA):

Dank u wel, voorzitter, dat is heel fijn. Ik geef deze stemverklaring graag mede namens de OSF.

Wij kijken terug op een open en inhoudelijk diepgravend debat met drie zeer betrokken bewindslieden. Onze fracties beschouwden van meet af aan alle drie de wetten als een belangrijke stap vooruit voor de praktijk van de zorg, maar we worstelden voor het debat nog met een paar punten.

Over de Wet zorg en dwang heeft minister De Jonge ons toegezegd dat alle door onze fracties genoemde punten van zorg gericht zullen worden meegenomen in de evaluatie, het inspectietoezicht en de toetsing door cliëntvertrouwenspersonen.

Over de Wet forensische zorg hadden wij zorgen over de weigerende observandi. Minister Dekker heeft zorgvuldig aangegeven onder welke strenge voorwaarden hij deze regeling zal inzetten en welke stappen allemaal doorlopen zullen moeten worden voor het zover komt dat een medisch dossier van een verdachte wordt geopend. Ook is hij bereid om alternatieven voor deze regeling serieus te bestuderen.

Alles afwegende zullen de Partij van de Arbeidfractie en de OSF daarom voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg stemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Barth. Ik zag meneer Ganzevoort.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks steunt de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zeker na de toezeggingen die de regering heeft gedaan voor de uitvoering en de evaluatie, zeker ook waar het gaat over de samenhang en de overlap tussen die wetten.

De Wet forensische zorg zullen we na lang beraad ook steunen, vanwege het totaalpakket. We houden bezwaren tegen de regeling voor weigerende observandi, maar we zijn over de streep getrokken door de toezegging dat er onderzoek komt naar alternatieve oplossingen die niet zullen leiden tot het openbreken van het medisch beroepsgeheim.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Mevrouw Lokin.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Bij afwezigheid van mevrouw Oomen voer ik hier het woord namens de fractie. Mijn fractie is van oordeel dat de wetsvoorstellen in het algemeen een juist evenwicht bewerkstelligen tussen enerzijds het belang van een bescherming van de samenleving en anderzijds het belang van de hulpverlening aan en verzorging van de cliënten en hulpbehoevenden.

Ook met betrekking tot weigerende observandi kan mijn fractie akkoord gaan met de voorgestelde regeling, nu de regering heeft toegezegd de voorstellen van de heer Wolfsen serieus te onderzoeken en zo mogelijk en indien nodig met nieuwe voorstellen te komen.

Alles afwegende zal mijn fractie voor de wetsvoorstellen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Lokin. Meneer Bruijn.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Bruijn (VVD):

Mevrouw de voorzitter. De woordvoerder namens onze fractie, mevrouw De Bruijn, verontschuldigt zich omdat ze niet bij de stemming aanwezig kan zijn. Mevrouw De Bruijn verblijft op dit moment in Straatsburg, wegens bezigheden in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

De VVD-fractie heeft met name bedenkingen bij de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang. We kijken met belangstelling uit naar de aangekondigde wetswijziging, in de hoop dat onze bedenkingen zullen worden weggenomen. De verbeteringen die met de drie wetten worden gerealiseerd, zoals daar zijn het reduceren van dwang, het verbeteren van de rechtspositie van personen die onvrijwillige zorg ontvangen, het bieden van een kader voor de handelingsruimte van zorgverleners en het verbeteren van de veiligheid, zijn voor ons echter van doorslaggevende aard. Wij zullen dus voor de drie wetten stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Bruijn. Ik geef het woord aan mevrouw Wezel.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel (SP):

Dank u, voorzitter. De SP is blij met de toezeggingen als gedaan door de ministers en de staatssecretaris bij de behandeling van de Wet zorg en dwang, de Wet forensische zorg en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en zal voor deze wetten stemmen.

De SP heeft bezwaar tegen het onderdeel in de Wet forensische zorg betreffende de regeling inzake de weigerende observandi, die het mogelijk maakt om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. De SP-fractie ziet uit naar de resultaten van het onderzoek naar de alternatieven. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Wezel. Nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Ja, meneer Van Dijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Dank u, voorzitter. Vorige week hebben we een stevig debat gevoerd met drie gedreven bewindspersonen. De SGP heeft met name bij de Wet zorg en dwang kritische vragen opgeworpen, die raakten aan de uitvoerbaarheid van het stappenplan en de bureaucratische lasten. Dat leidde tot de nodige toezeggingen van de minister. Ik noem de mate waarin externe deskundigen moeten worden ingeschakeld, de functie van de zorgverantwoordelijke en meer maatwerk bij lichte dan wel zware vormen van gedwongen zorg. Daartoe zal de minister ook het gesprek aangaan met het CCE.

Daarnaast deed de minister nog toezeggingen omtrent de relatie tussen gedwongen zorg en euthanasie, maar ook omtrent de reikwijdte van de opdrachten van de toetsingscommissies. De SGP vertrouwt op een genereuze uitvoering van deze toezeggingen.

Onder het motto "wie niet toegankelijk is voor overtuiging, is ongeschikt voor het debat" steunt de SGP alle drie de wetsvoorstellen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk.

Mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie stemt voor de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Wat betreft de Wet forensische zorg hebben wij onze zorg over de effectiviteit, subsidiariteit en proportionaliteit geuit bij het onderdeel dat ziet op de weigerende observandi. De toezeggingen in de tweede termijn van de minister om alternatieven serieus te bekijken en bovendien te betrekken bij een volgende evaluatie zijn substantieel. Dat maakt dat wij ook voor de Wet forensische zorg zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker.

Ik kijk nog een keer rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het gaat per wetsvoorstel. We stemmen eerst over wetsvoorstel 32399, Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis oftewel de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Stemming Zorg en dwang

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemming Forensische zorg

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32398).

(Zie vergadering van 16 januari 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.46 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 23 januari 2018:

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399);

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996);

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32398);

b. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 23 januari 2018:

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (34775-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (34775-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (34775-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34775-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 (34775-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34775-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (34775-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (34775-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (34775-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (34775-J);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XV);

c. de behandeling van de volgende hamerstukken onder voorbehoud te doen plaatsvinden op 23 januari 2018:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XVIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-J);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 6 maart 2018:

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (34775-III);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (34775-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (34775-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (34775-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (34775-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (34775-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (34775-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (34775-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 (34775-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (34775-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (34775-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (34775-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (34775-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 (34775-XVIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (34775-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (34775-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (34775-J).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2017 (griffienr. 162324);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018 (griffienr. 162333);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw (griffienr. 152334);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, ten geleide van het jaarverslag en toezichtsrapport 2016 van het College van Toezicht Auteursrechten (griffienr. 162326);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp december 2016) (griffienr. 162346);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 22 en 23 januari 2018 (griffienr. 162331);

een, van alsvoren, inzake aanpassing planning evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (griffienr. 161480.01);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake uitstelbrief BNC-fiches (griffienr. 162340);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 29 januari 2018 (griffienr. 162345);

een, van de minister voor Medische Zorg, inzake verslag formele EU-Gezondheidsraad Brussel 8 december 2017 (griffienr. 162070.01);

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance (griffienr. 162347).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van A.v.d.V., inzake Activatiebesluit uitoefening rechtsmacht Internationaal Strafhof over misdrijf van agressie aangenomen door ASP-ICC (griffienr. 162170.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Justitie en Veiligheid;

een, van R.L., inzake verzoek voor onderzoek (griffienr. 161565.03).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van V.V., inzake onteigening TAKS (griffienr. 162131.03);

een, van F.V. te H., inzake wet aflosboete 2018 (griffienr. 162108.11).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van M.R., inzake wetsvoorstel 32399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (griffienrs. 160760.48 en 160760.50).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Justitie en Veiligheid;

een, van C.d.R-V te D.H., inzake orgaandonatie (33506) (griffienr. 159856.128);

een, van F.A., inzake debat pleidooi over donorwet in de Eerste Kamer (griffienr. 159856.127).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.