Stemming gewijzigde moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Aanvang: 13.58 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtbijstook in kolencentrales (35300, letter O, was letter F).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de gewijzigde motie-Koffeman c.s.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan geef ik nu eerst het woord aan mevrouw Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. De PvdA-fractie stemt voor deze motie, maar hecht eraan om deze stem wel toe te lichten. Zonder biomassa redden we de klimaatdoelstellingen niet. Dit is dus geen motie die biomassa categorisch afwijst. Dit is een motie die een pas op de plaats maakt om recht te doen aan de onzekerheid die er nu is over het stoken van hout in kolencentrales. Biomassa die we nodig hebben om de doelstellingen van Parijs te halen, zijn de natuurlijke afvalstromen uit landbouw, de voedingsindustrie, maar bijvoorbeeld ook waterzuivering, rioolslib, gft-afval; stromen waar je anders niets mee doet. Voorkomen moet worden dat we de innovaties rondom biomassa stoppen en dan uiteindelijk eindigen met kolen, olie en kerncentrales. Dan zijn we nog verder van huis.

Kortom, even pas op de plaats om de adviezen van het PBL en de SER af te wachten, vinden wij een verstandige lijn.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De leden van de fractie van de ChristenUnie worden niet warm van de grootschalige inzet van houtgestookte biomassacentrales en zij steunen ook de inzet van de regering om nieuwe beschikkingen ten aanzien van de bijstook in kolencentrales niet meer af te geven.

De motie-Koffeman leek in eerdere perspectieven een bredere focus te hebben, zonder alternatieven te bieden hoe dit gat dan wordt opgelost, wat wel nodig is. Zojuist is echter gebleken dat de heer Koffeman op een smaller pad gaat. Een smal pad spreekt mijn fractie aan. Dat sluit ook helemaal aan bij de ambities die dit kabinet heeft en die wij van harte steunen. Nu de minister oordeel Kamer heeft gegeven, en deze inzet helemaal gedeeld wordt, steunt mijn fractie deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Dan ga ik naar mevrouw Jorritsma.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Uit het debatje dat net plaatsvond tussen de minister, de heer Koffeman en mijzelf trouwens ook, is mij gebleken dat datgene wat nu in de motie staat, niet meer is dan het regeringsbeleid, namelijk geen nieuwe beschikkingen afgeven en wel doorgaan met de huidige beschikkingen. Zo heb ik deze gelezen. Dan is de motie wat mij betreft overbodig en overbodige moties steunen wij in principe niet.

De voorzitter:

Mevrouw Jorritsma, dank u wel. Meneer Knapen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. Wij willen deze motie steunen omdat wij ondubbelzinnig duidelijk willen maken dat onze interpretatie van de motie is zoals de minister heeft aangegeven. Het gaat hier om nieuwe vergunningen. Bestaande vergunningen worden gerespecteerd. Er wordt een pas op de plaats gemaakt en dat leidt in de optelsom voor ons tot de mogelijkheid om deze motie te steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Andere stemverklaringen? De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij hadden de motie niet meegetekend, omdat we deze een beetje dubbel of onduidelijk vonden. Dit debat heeft in ieder geval dit nut opgeleverd dat de toelichting van de minister en de verduidelijking door de indiener, die dringend nodig was, onze fractie tot een positieve houding hebben gebracht. We zullen dus deze motie steunen. Het is duidelijk dat het hier gaat om resthout en dat biomassa een integraal onderdeel moet blijven van het milieubeleid. Het belangrijkste voor onze fractie is dat duidelijk is dat het hier alleen gaat over nog te verlenen vergunningen en niet over bestaande vergunningen, want dat zou echt niet kunnen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. De heer Cliteur.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Cliteur (FvD):

Voorzitter. Dank aan collega Koffeman van de Partij voor de Dieren voor deze motie. Deze Kamer roept daarmee de regering op te stoppen met het naar onze smaak volstrekt absurde beleid om miljarden euro's subsidie uit te geven aan het verbranden van omgehakte bomen in onder andere Nederland, Canada en Estland. We hebben geluisterd naar de toelichting over het resthout. Biomassa is volgens dit kabinet duurzaam, maar dat is het helemaal niet. Dit is een papieren werkelijkheid.

Forum voor Democratie realiseert zich dat wanneer deze motie wordt uitgevoerd, een belangrijke pijler onder de praktische klimaatpolitiek van minister Wiebes wordt weggeslagen en de toch al absurde klimaatdoelstellingen verder uit zicht raken. Dat stemt ons tevreden en daarom steunen wij vol overtuiging deze motie.

De voorzitter:

Meneer Cliteur, dank u. Dan mevrouw Bredenoord nog.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Mijn fractie deelt de ongerustheid van mensen over het inzetten van biomassa, maar dat vergt wel een afgewogen kader voor de inzet van biomassa. We hebben net even een discussie gehad over de interpretatie van de moties. Ik vind de gang van zaken, met gewijzigde moties, waarbij we ook nog discussie hebben over de wijze waarop deze geïnterpreteerd moeten worden, niet helemaal chic. Maar als we de interpretatie volgen die net besproken is, en die is bevestigd door de minister, dus geen nieuwe vergunningen voor biomassabijstook in kolencentrales, dan is dat in lijn met het kabinetsbeleid en kan mijn fractie dat volgen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Dan mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Wat betreft de motie-Koffeman, het liefst ziet de PVV-fractie zo snel mogelijk de houtbijstook in kolencentrales in zijn geheel verdwijnen. Wat ons betreft hoeven we niet te wachten op kaders, adviezen, rapporten enzovoort. Toch zullen wij voorstemmen, omdat het in ieder geval een stap is in de goede richting.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35300, letter O, was letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66, de PVV, FvD en Fractie-Otten voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Wij gaan dus niet stemmen over de nader gewijzigde motie-Gerbrandy onder letter P, want die is aangehouden.