Stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 1 november 2022 (2022/2023 nr. 5)

Aanvang: 18.46 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering (36200, letter F);
 • de motie-Rosenmöller c.s. over een debat inzake de herijking van publieke belangen (36200, letter B);
 • de motie-Nanninga c.s. over het uitzetten van Iraanse diplomaten (36200, letter C);
 • de motie-Nanninga c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie (36200, letter D);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het sluiten van grenzen voor asielzoekers (36200, letter G);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het per direct opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag (36200, letter H);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over statushouders geen voorrang geven bij toewijzing van sociale huurwoningen (36200, letter I);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over een ruimhartiger tarief- en prijsplafond op stroom en gas (36200, letter J);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over afschaffen energiebelasting en ODE-heffing op de energierekening (36200, letter K);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over verlagen btw op de energierekening naar 0% (36200, letter L);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over verlagen btw op boodschappen naar 0% (36200, letter M);
 • de motie-Koffeman c.s. over het afschaffen van de btw op groente en fruit (36200, letter N);
 • de motie-Koffeman c.s. over aanpassing van de stroppenregeling in verband met de vogelgriep (36200, letter O);
 • de motie-Koffeman c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie (36200, letter P);
 • de motie-Van Rooijen over de ontkoppeling van twee eigenstandige wetsvoorstellen (36200, letter Q);
 • de motie-Van Rooijen over het terugdraaien van de verlaging van de IO-AOW (36200, letter R);
 • de motie-Van Rooijen over de indexatie van pensioenen (36200, letter S);
 • de motie-Van Rooijen over de opschorting van de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36200, letter T);
 • de motie-Schalk c.s. over exorbitante energiekosten voor mkb'ers (36200, letter U);
 • de motie-Otten c.s. over het beperken van de termijn van de minister-president tot twee termijnen en/of maximaal acht jaar (36200, letter V).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen over de moties die zijn ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Ik heet de viceminister-president, mevrouw Kaag, die namens de regering aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

We beginnen met de stemming over de motie 36200, letter F, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Ik heb de indruk dat mevrouw Nanninga een stemverklaring wil afleggen. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank u, voorzitter. Wij vinden een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet zonder aanleiding een beetje gek. Wij zijn ook niet zo gelukkig met het kabinet, maar zo'n losse motie van wantrouwen omdat alles niet deugt, steunen wij niet. Daar zijn wij dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. O, toch wel. Mevrouw Bredenoord.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter, is het goed als ik even een stemverklaring over alle moties afleg?

De voorzitter:

Nou, allemaal? Dat zijn er 21.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord (D66):

Gebundeld. Om te beginnen zijn er veel te veel moties ingediend wat mijn fractie betreft. Maar we zullen er twee steunen. De motie-Nanninga met letter D steunen wij omdat dit de internationale druk op Iran zal verhogen. De motie-Koffeman c.s. met letter O zullen wij steunen omdat wat ons betreft de verantwoordelijkheid ligt waar de oorzaak van het probleem ligt. Dat is wat ons betreft de denkrichting. Alle andere moties zullen wij niet steunen. Bij twee daarvan geef ik graag nog even een toelichting. Wat betreft de motie-Rosenmöller c.s. met letter B: dat is zeker een interessant vraagstuk, maar dat vinden wij meer iets voor een adviesraad, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Datzelfde geldt voor de motie-Nanninga c.s. met letter C. Die is sympathiek, maar we zullen die niet steunen, want het uitzetten van diplomaten moet echt een laatste escalatie zijn. De Europese sancties tegen de Iraanse leiders hebben wat ons betreft nu prioriteit. Voor alle andere moties geldt dat ze wat ons betreft ongedekt of overbodig zijn, moeten worden aangehouden tot de Algemene Financiële beschouwingen, of dat we het er inhoudelijk of qua vorm gewoon mee oneens zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Dan mevrouw Jorritsma. Ja, mevrouw Nanninga, u mag ook straks uw stemverklaring over de rest geven. Maar als u dat nu gebundeld wil doen, dan kan dat ook. Mevrouw Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Dank, voorzitter. Dan doe ik ze ook meteen maar even allemaal. Dat schiet misschien wel op zo. De motie met letter G over de asielstop vatten wij ruim op, namelijk als een tijdelijke stop om de achterstand in te lopen en daarna zeer selectief zelf te bepalen wie we toelaten. Als we de motie zo lezen, kunnen we voorstemmen. Dan de motie met letter M over de boodschappen. Dat vinden wij een hele vage term, "0% btw op de boodschappen". We lezen het dan maar als "eerste levensbehoeften". Dan kunnen we ook voor de motie met letter M stemmen. Tot zover. Dank u wel.

De voorzitter:

Mevrouw Jorritsma.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Wij zullen voor de motie met letter D stemmen — dat was de motie van Fractie-Nanninga over de het verwijderen van Iran uit de vrouwenrechtencommissie — omdat dat ook een signaal mag zijn naar buiten toe. Wij zullen tegen de motie met letter U van de heer Schalk stemmen. Dat heeft twee redenen. De ene is dat het pakket in de Tweede Kamer überhaupt nog niet eens behandeld is. Ik vind het een beetje raar dat wij hier in de Eerste Kamer uitspraken gaan doen over een pakket dat nog in de Tweede Kamer behandeld moet worden en waarvan ook niet zeker is of het blijft zoals het is. Daar gaan wij dus niet voor stemmen. De tweede reden is dat de motie niet uitvoerbaar is. Dat is misschien nog wel een belangrijkere reden. Dan worden het namelijk helemaal individuele pakketten. Ik vrees dat we dan een toeslagenaffaire krijgen, maar dan omgekeerd. Wij zullen overigens tegen alle andere moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Dan de heer Koffeman.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie-Faber c.s. met letter L. Wij zullen die motie steunen, maar daarbij gaan we er wel van uit dat bedoeld is dat de btw op de energierekening tijdelijk naar 0% wordt verlaagd en dat het geen definitieve maatregel hoeft te zijn.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Het CDA. De heer Knapen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. Als we het allemaal gaan doen, dan geef ik ook maar even een korte toelichting. Wij zullen, hoewel we het een beetje een gemiste kans vinden, voor de motie-Rosenmöller c.s. stemmen. Dat is een gemiste kans omdat het beter een wat breder onderzoek had kunnen zijn. Wij zullen voor de motie-Nanninga c.s. over Iran en het lidmaatschap van de vrouwenrechtencommissie stemmen, hoewel we begrijpen dat het procedureel beter zou zijn geweest om er even mee te wachten. Dat is voor mevrouw Nanninga helaas niet te doen. Wij zijn voor de motie-Koffeman c.s. met betrekking tot fruit. Mij wordt verteld dat ze onuitvoerbaar is, maar wij hebben als fractie geen departement tot onze beschikking om dat zelf te kunnen beoordelen. Wij geloven dus graag dat ze onuitvoerbaar is, maar dat zien we dan wel. Tot nader order stemmen we dus voor. Wij zullen stemmen voor de motie-Van Rooijen over de ontkoppeling van twee eigenstandige wetsvoorstellen. Dank u wel.

De voorzitter:

Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie. U mag over de andere motie ook later een stemverklaring afleggen, maar het mag ook nu allemaal gebundeld.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Dan heb ik het maar gehad, voorzitter. Wij gaan ook voor de motie-Rosenmöller c.s. stemmen. Die hebben we ook medeondertekend, dus dat is misschien geen nieuws. We gaan voor de motie-Nanninga c.s. stemmen over de verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie. Ik vind het jammer dat mevrouw Nanninga haar motie niet aanhoudt, maar wij stemmen voor omdat het een goed signaal is dat er iets moet gebeuren op dit terrein. Wij stemmen voor de motie van de heer Koffeman over het afschaffen van de btw op groente en fruit. Dat is inderdaad omdat het gesteggel over wat nou wel en wat nou niet groente is al lang genoeg duurt. Deze motie zegt: start nu maar met datgene wat je wel weet. Dat steunen wij. Wij steunen de motie van de heer Van Rooijen. Hij heeft gezegd dat het eigenlijk de motie-Hoekstra is. Dat is een mooie motie, dus deze motie-Van Rooijen steunen wij ook.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Voorzitter. Wij stemmen voor de motie-Nanninga c.s. op C, waarbij we wel aangetekend willen hebben dat het natuurlijk aan de regering is om te bepalen welke maatregelen ze nemen en dat kan het uitzetten van Iraanse diplomaten zijn. Wij stemmen ook voor de motie-Koffeman c.s. op P over de compensatie van studenten van de pechgeneratie. Die lijkt heel erg op de motie-Vos die we eerder hebben ingediend. We denken dat het hier ruim genoeg geformuleerd is voor de regering om iets te doen en we hopen dat de druk op de regering, als de motie aangenomen wordt, behouden blijft. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Ik heb twee stemverklaringen over twee moties. De rest laat ik zitten, want dat spreekt allemaal wel vanzelf. Wij zullen voor motie D betreffende vrouwenrechten in Iran stemmen, maar wel met die aantekening dat we het nog veel beter zouden vinden als Nederland ook uit de VN zou stappen. De motie V van het lid Otten c.s. snappen we op zich wel, maar stel dat het derde kabinet-Wilders in de maak is, dan zou ik in m'n eigen handen snijden. Die kan ik dus niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Onze fractie zal stemmen voor de motie-Rosenmöller c.s., voor de motie-Nanninga c.s. over het uitzetten van Iraanse diplomaten en voor de motie-Nanninga over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie. We stemmen voor de motie-Koffeman c.s. over het afschaffen van de btw op groente en fruit. Ten slotte steunen wij de motie-Schalk c.s. over exorbitante energiekosten voor mkb'ers.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over motie F van mevrouw Faber c.s., de motie van wantrouwen. Net als 80% van de Nederlanders, bleek onlangs uit een enquête van I&O Research, heeft onze fractie ook geen vertrouwen meer in het kabinet. Daarom zullen wij de motie van wantrouwen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Dan beginnen we met de stemming over de motie 36200, letter F, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter B, de motie van het lid-Rosenmöller c.s. over een debat inzake de herijking van publieke belangen. Wenst een van de leden alsnog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (36200, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de PVV, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter C, de motie van het lid Nanninga c.s. over het uitzetten van Iraanse diplomaten.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen voor zover niet al gedaan? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (36200, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de SP, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter D, de motie van het lid Nanninga c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nanninga c.s. (36200, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter G, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter H, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het per direct opzeggen van het VN Vluchtelingenverdrag.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter I, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over statushouders geen voorrang geven bij toewijzing van sociale huurwoningen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter J, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over een ruimhartiger tarief- en prijsplafond op stroom en gas. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter K, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over afschaffen energiebelasting en ODE-heffing op de energierekening. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter L, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over verlagen van de btw op de energierekening naar 0%. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter M, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het verlagen van de btw op boodschappen naar 0%. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (36200, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter N, de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van de btw op groente en fruit. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36200, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter O, de motie van het lid Koffeman c.s. over aanpassing van de stroppenregeling in verband met de vogelgriep. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36200, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, 50PLUS en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter P, de motie van het lid Koffeman c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36200, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter Q, de motie van het lid Van Rooijen over de ontkoppeling van twee eigenstandige wetsvoorstellen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36200, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66 en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter R, de motie van het lid Van Rooijen over het terugdraaien van de verlaging van de IO-AOW. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36200, letter R).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter S, de motie van het lid Van Rooijen over de indexatie van pensioenen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36200, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter T, de motie van het lid Van Rooijen over de opschorting van de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (36200, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter U, de motie van het lid Schalk c.s. over exorbitante energiekosten voor mkb'ers. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (36200, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36200, letter V, de motie van het lid Otten c.s. over het beperken van de termijn van de minister-president tot twee termijnen en/of maximaal acht jaar. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (36200, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank de viceminister-president voor haar aanwezigheid bij de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.