30.164

Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijvenDit voorstel verruimt in het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten de mogelijkheden voor politie en justitie om ter voorkoming van terroristische aanslagen in een zo vroeg mogelijk stadium op te treden.

Met dit voorstel kan de overheid sneller optreden bij grote dreiging van terrorisme. Voor inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden bij terrorisme is niet langer een redelijk vermoeden van een strafbaar feit nodig. Aanwijzingen zijn voldoende.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 mei 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 november 2006. Het wetsvoorstel is op 14 november 2006 aangenomen. GroenLinks en PvdA-Kamerlid Jurgens stemden tegen.

De minister van Justitie heeft op 25 januari 2007 de Kamer een brief gestuurd inzake de controle op de toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (EK 30.164 / 30.327, G). De plenaire behandeling van deze brief, gezamenlijk met de behandeling van het voorstel Wet politiegegevens (30.327) vond plaats op 2 en 3 juli 2007. De brief werd voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2005

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Het gaat om:

  • verruiming van de mogelijkheden om in een verkennend onderzoek informatie te verzamelen;
  • een verruiming van de mogelijkheden om personen te fouilleren buiten concrete verdenking van een strafbaar feit;
  • een verruiming van de toepassingsmogelijkheden van bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals stelselmatige observatie en de telefoontap;
  • het mogelijk maken van bewaring bij verdenking van een terroristisch misdrijf, ook buiten het geval van ernstige bezwaren;
  • een mogelijkheid tot uitstel van volledige inzage van processtukken.


Documenten

41