32.203

Initiatiefvoorstel-Schouw en De Wit Vervallen verbod op godslasteringDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Schouw (D66) en De Wit (SP) schrapt in het Wetboek van Strafrecht het verbod op godslastering. De initiatiefnemers menen dat hierdoor de vrijheid van meningsuiting wordt verbeterd.

De initiatiefnemers vinden dat door het schrappen van het verbod op godslastering en daarmee het verbod op de verspreiding van godslasterlijke afbeeldingen of geschriften de maatschappelijke discussie over levensbeschouwelijke kwesties wordt verdiept.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Teeven (VVD). Na het vertrek van Teeven uit de Tweede Kamer heeft de VVD te kennen gegeven het voorstel niet langer te steunen (TK 32.203, nr. 6). Dit voorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend voor het voormalige Tweede Kamer lid Van der Ham (D66). Na vertrek van Van der Ham is de mede-indiening van dit voorstel overgenomen door Schouw (TK 32.203, nr. 8).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.203, nr. 2) is op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 26 november 2013. Het voorstel op 3 december 2013 na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor en 21 stemmen tegen aangenomen. CDA, ChristenUnie, SGP en de leden Beckers, Bruijn, Dupuis, De Graaf, Kneppers-Heijnert, Schaap, en Swagerman (allen VVD) stemden tegen. Op 26 november 2013 is de Motie-Schrijver (PvdA) c.s. over onderzoek naar een mogelijke aanpassing van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht (EK 32.203, E herdruk) ingediend. De motie is op 3 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2009

titel

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

30