32.812

Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijsDit wetsvoostel heeft als doel tot het bevorderen van de kwaliteitsontwikkeling van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Hiervoor wordt onder meer de Wet op de expertisecentra gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het vergroten van de opbrengstgerichtheid van dit onderwijs in het algemeen en het inrichten van drie op de uitstroombestemming van verschillende groepen leerlingen afgestemde uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs in het bijzonder. Dit met als doel de kansen van leerlingen op maatschappelijke participatie te vergroten door hen gedegen voor te bereiden op doorstroming naar het regulier vervolgonderwijs, een duurzame plaats op de arbeidsmarkt, of vormen van dagbesteding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.812, A) is op 20 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 oktober 2012. Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2012 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen door de Eerste Kamer aangenomen. Een drietal tijdens de plenaire behandeling op 2 oktober 2012 ingediende moties werd eveneens op 9 oktober 2012 aangenomen. 

Op 2 juli 2013 vond er een briefing plaats door de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de motie-Linthorst (PvdA) c.s. over onderzoek naar de vraag of structurele bekostiging van het primair onderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren (EK 32.812 / 33.106, J


Kerngegevens

ingediend

16 juni 2011

titel

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan alsmede voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten