33.686

Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportageDit wetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wet milieubeheer inhoudende een regeling om een vergoeding voor de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage in rekening te kunnen brengen.

De commissie is verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering. Dit betekent dat de tarieven die de commissie voor haar adviezen in rekening brengt, in beginsel kostendekkend dienen te zijn. De tarieven bedragen niet meer dan nodig is ter dekking van de gemaakte kosten in verband met de te verrichten activiteiten. De hoogte van de tarieven wordt mede bepaald door de gewenste vermogensopbouw of- afbouw.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.686, A) is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 mei 2014 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daabij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2013

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten