33.715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)Dit wetsvoorstel wijzigt de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Met deze wijziging worden de algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) buiten het toepassingsbereik van de WNT geplaatst. Ook worden twee extra criteria gesteld voor de toepasselijkheid van de WNT op meer dan 50% van de van overheidswege gesubsidieerde instellingen.

Deze wijzigingen zijn aangekondigd in de memorie van antwoord (EK 32.600, F) bij het oorspronkelijke wetsvoorstel WNT, mede naar aanleiding van de op verzoek van de Eerste Kamer uitgebrachte voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over dit wetsvoorstel (EK 32.600, D).

Het wetsvoorstel bevat ook diverse technische verbeteringen van de WNT.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.715, A) is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SP en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2013

titel

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013;
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel Ra, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014

Documenten

47