34.036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatiesMet dit wetsvoorstel worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

In het fiscale recht en in het socialezekerheidsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen en werknemers. Of iemand een zelfstandige is of een werknemer, wordt beoordeeld op basis van de geldende wetgeving en de bijbehorende jurisprudentie. Het onderscheid tussen zelfstandige en werknemer is in de uitvoeringspraktijk van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is de wettelijke taak van de Belastingdienst om dit te controleren en waar nodig te handhaven.

Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.036, A) is op 2 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 26 januari 2016 ingediende motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat er beter zicht bestaat op de consequenties van de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring (EK 34.036, L) is op 2 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) hebben op 29 januari 2019 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 januari 2019 (EK, O) over de voortgang van de uitwerking van de maatregelen over het werken als zelfstandige (naar aanleiding van de Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (T02514) voor kennisgeving aangenomen. De commissies hebben bij brief van 13 februari 2019 de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën verzocht om informatie over politieke en bestuurlijke stappen van het kabinet ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

De commissies hebben op 20 december 2016 besloten af te zien van schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 november 2016 (EK, M) over de Tweede Voortgangsrapportage DBA. De brief werd betrokken bij het mondeling overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt van 7 februari 2017 (zie hieronder).

In de Tweede Kamer vond naar aanleiding van de Tweede Voortgangsrapportage op 30 november 2016 een rondetafelgesprek over de Wet DBA plaats. Op 8 december 2016 debatteerde de Tweede Kamer plenair over de uitwerking van de Wet DBA en op 13 december 2016 stemde de Tweede Kamer over tijdens het debat ingediende moties.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 22 maart 2016 (EK 33.623, K) gereageerd op het verslag van het schriftelijk overleg met de ministers van SZW en van Economische Zaken van 4 maart 2016 (EK 34.300, AA) over de uitvoering van de motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt (EK 34.300, C) en over de mogelijke hervatting van de behandeling van het wetsvoorstel 'Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht' (33.623).

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Dit mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2014

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-141] documenten

Sociale media menu


Volg via