34.276

Wet uitvoering Common Reporting StandardDit voorstel regelt, ten behoeve van de aanpak van grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking, de implementatie in de Nederlandse wetgeving van Richtlijn 2014/107/EUPDF-document van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebieden en de implementatie van de door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS), een identificatie- en rapportagestandaard die beoogt bij te dragen aan de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.276, nr. 2) is op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2015 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het voorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met het pakket Belastingplan 2016 behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de commissie een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2015

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2016 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot gegevens en inlichtingen over het kalenderjaar 2016.


Documenten

42