34.303

Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-FondsDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016. Het voorstel beoogt uit het Artikel-2 fonds verstrekte uitkeringen aan Joodse oorlogsgetroffenen vrij te stellen van belasting. Bij de hereniging van Duitsland is de oprichting van dat fonds aangekondigd, dat later Artikel 2-Fonds is gaan heten naar artikel 2 van het herenigingsverdragPDF-document tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de voormalige DDR.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.303, nr. 2) is op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2015 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het voorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de rest van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet Common Reporting Standard (34.276) behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de commissie een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat deze wet terugwerkt tot en met 1 januari 2016.


Documenten

48