34.304

Wet tegemoetkomingen loondomeinDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016. Het voorstel voorziet in een uniforme infrastructuur waarbinnen tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker moet maken mensen in dienst te nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.

Het wetsvoorstel vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s): een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. Bovendien regelt dit wetsvoorstel de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.304, nr. 2) is op 18 november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 20015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PVV stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de rest van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet Common Reporting Standard (34.276) behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

65
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten