34.306

Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016. Het voorstel bevat de implementatie in de Nederlandse wetgeving van twee wijzigingen (Publicatiebladen EU 2014/L219PDF-document en 2015/L21PDF-document) in de Moeder-dochterrichtlijn (MDR) die gericht zijn tegen mogelijk onwenselijke situaties of misbruik waartoe de voordelen van de MDR kunnen leiden.

De MDR heeft als doel een gelijk speelveld te bewerkstelligen tussen nationaal opererende concerns en grensoverschrijdend opererende concerns. Op grond van de MDR dienen de lidstaten van de Europese Unie (EU) de winst die een dochteronderneming uitdeelt aan haar moedermaatschappij vrij te stellen van bronbelasting. Voorts dienen de lidstaten op grond van de MDR dubbele belasting van de winst van een dochteronderneming te voorkomen op het niveau van de moedermaatschappij. Op deze wijze ondervinden grensoverschrijdende concerns geen nadeel ten opzichte van nationaal opererende concerns als gevolg van economisch dubbele belasting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.306, A) is op 18 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 december 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 december 2015 werden drie moties ingediend waarover op 22 december 2015 is gestemd.

Het voorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met de rest van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet Common Reporting Standard (34.276) behandeld.

Op 23 november 2015 werd voor de commissie een besloten technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën verzorgd. Ook vond op die dag een openbare deskundigenbijeenkomst plaats. Van deze deskundigenbijeenkomst zijn een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.


Documenten

58
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten