34.314

Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedragDit voorstel wijzigt de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en voorziet de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag van een wettelijke grondslag. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel de bestaande praktijk gestroomlijnd en van rechtsbescherming voorzien, zodat de inbreuk op de vrijheid van vestiging en op de privacy van woningzoekenden wordt beperkt.

Momenteel bestaat in een aantal gemeenten een vorm van selectieve woningtoewijzing, waarbij woningzoekenden worden gescreend op overlastgevend en crimineel gedrag, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. In de meeste gemeenten wordt het instrument ingezet in gebieden waar leefbaarheidsproblemen zich voordoen ten gevolge van overlast en criminaliteit. Ook zijn er gemeenten waar het als een preventieve maatregel wordt ingezet in zogenaamde «kantelbuurten». Verder zijn er gemeenten die interesse tonen om een dergelijke maatregel in te zetten in bepaalde gebieden om de woonoverlast, criminaliteit en onveiligheid te kunnen terugdringen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.314, A) is op 29 maart 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2016 als hamerstuk afgedaan. De SP-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 oktober 2015

titel

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten