35.300 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, I) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Toezeggingen

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 16 juli 2020 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) voorgelegd. De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 16 jui 2020 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister voor Rechtsbescherming voorgelegd.

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg van 9 maart 2020 met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de (deels) openstaande toezeggingen (EK, Q) bij brief van 23 april 2020 vragen gesteld aan de staatssecretaris van J&V over de invulling van toezegging T02712.

COVID-19 maatregelen

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

De Eerste Kamercommissies voor VWS en voor J&V en voor BZK leveren op 22 september 2020 inbreng voor een schriftelijk overleg met de minister van VWS ter aanbieding van zes aanwijzingen aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's in het kader van de bestrijding van COVID-19 (EK 35.300 VI / 25.295, AV, met bijlagen).

Staat van de rechtsstaat III

De Eerste Kamer heeft op 10 maart 2020 met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat gevoerd. Tijdens dit debat werden acht moties ingediend. Twee moties werden aangehouden en over zes moties is op dinsdag 7 april 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft de brieven over de opgaven voor een sterke rechtspraak (EK, A met bijlage) en (EK, H) en de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van het Programma rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AX met bijlagen) betrokken bij het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat.

De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 7 juli 2020 kennis genomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de bescherming van de privacy van slachtoffers uitgebracht (EK, AR) over de uitvoering van de motie-Baay c.s. (EK, R) De commissie ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.

De Voorzitter van de Eerste kamer heeft de Algemene Rekenkamer bij brief van 12 mei 2020 (EK 35.300 VI, AF) gevraagd of de Algemene Rekenkamer gehoor wenst te geven aan het verzoek zoals verwoord in de motie-Veldhoen c.s. (EK, U). De leden Veldhoen (GroenLinks), Backer (D66), Bikker (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) gaan in gesprek met de Algemene Rekenkamer over verdere uitvoering van de motie-Veldhoen c.s.

De Eerste Kamer heeft de Raad van State bij brief van 9 juli 2020 verzocht om voorlichting over motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK, AS).

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 een voorstel van de commissie tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (EK, AQ) naar aanleiding van de motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De commissie voor J&V heeft op 13 juli 2020 een brief aan de minister van J&V gestuurd over doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. (EK 35.300 VI / 35.300, AM herdruk met bijlagen).

De commissie heeft het voornemen om over twee jaar opnieuw een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te voeren en deze dan tijdig en grondig voor te bereiden.

Jaarplan Rechtspaak 2020

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 22 september 2020 het verslag van een schriftelijk overleg van 30 juli 2020 (EK, AT) met de minister voor Rechtsbescherming over het jaarplan rechtspraak 2020 (EK, AA met bijlage).

Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 18 maart 2020 het rapport Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes (EK, Z met bijlage) ontvangen. De commissie bespreekt dit rapport na ontvangst van de voor de zomer aangekondigde beleidsreactie.

Kunstmatige Intelligentie

De commissie bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 30 juni 2020 ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek” (EK, AN met bijlage) na het algemeen overleg over digitalisering in de Tweede Kamer dat voorzien is voor 10 december 2020.

De commissie stelt een werkgroep in over artificiële intelligentie, teneinde te bezien hoe de kennis van de leden op dit terrein vergroot kan worden. Aan de werkgroep zullen de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (FVD) en Bezaan (PVV) deelnemen.

Gesprekken

De commissie voor J&V heeft op 10 september 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming.

De commissies voor I&A/JBZ en J&V hebben op 15 oktober 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris van J&V.

De commissies voor J&V en I&A/JBZ hebben op 12 november 2019 met kennismakingsgesprek gevoerd met de minister van J&V.

De commissie heeft op 26 november 2019 een gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van Tegenlicht.

De commissie heeft op 3 december 2019 gesprekken gevoerd met de Raad voor de Rechtspraak en met de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

De commissie heeft op 17 december 2019 gesproken met de Hoge Raad.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-246] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-246] documenten