Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, I) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Noodmaatregelen en COVID-19

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 30 juni 2020 besloten het verslag van het nader schriftelijk overleg met de minister van J&V ((EK 35.300 VI / 25.295, AK met bijlagen) en de bij brief van 26 juni 2020 nagezonden overzichten (EK, 35.300 VI / 25.295, AL met bijlagen) samen met het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS van 29 juni 2020 over COVID-19-maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid (EK 25.295, D) aansluitend aan het mondeling overleg van 7 juli 2020 in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ te bespreken.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 30 juni 2020 de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 29 juni 2020 over de procedure voor verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen (EK 35.300 VI / 25.295, AP) besproken. Voor de verlenging van tijdelijke voorzieningen uit de aangenomen Verzamelspoedwet COVID-19 (35.457), de aangenomen Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35.434) en de nog aanhangige Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 (35.497) geldt een voorhangtermijn van een week. Indien verlenging per 1 september 2020 noodzakelijk mocht zijn, dan ontvangt de Kamer de ontwerpen van de verlengingsbesluiten in de laatste weken van augustus. De ontwerpbesluiten zullen in dat geval schriftelijk onder de aandacht van de commissies worden gebracht. De commissies hebben besloten de gevolgde procedure op 8 september 2020 in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ na te bespreken.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies besloten een schriftelijke reactie te sturen naar de drie betrokken ministers. Deze reactie is voorzien voor 13 juli 2020. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

Staat van de rechtsstaat III

De Eerste Kamer heeft op 10 maart 2020 met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat gevoerd. Tijdens dit debat werden acht moties ingediend. Twee moties werden aangehouden en over zes moties is op dinsdag 7 april 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft de brieven over de opgaven voor een sterke rechtspraak (EK, A met bijlage) en (EK, H) en de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van het Programma rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AX met bijlagen) betrokken bij het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat.

De commissie voor J&V heeft op 7 juli 2020 kennis genomen van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de bescherming van de privacy van slachtoffers uitgebracht (EK, AR) over de uitvoering van de motie-Baay c.s. (EK, R) De commissie ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.

De Voorzitter van de Eerste kamer heeft de Algemene Rekenkamer bij brief van 12 mei 2020 (EK 35.300 VI, AF) gevraagd of de Algemene Rekenkamer gehoor wenst te geven aan het verzoek zoals verwoord in de motie-Veldhoen c.s. (EK, U).

De Eerste Kamer heeft de Raad van State bij brief van 9 juli 2020 verzocht om voorlichting over motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK, AS).

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 een voorstel van de commissie tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (EK, AQ) naar aanleiding van de motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De commissie voor J&V heeft op 7 juli 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. (EK 35.300 VI / 35.300, AM herdruk met bijlagen) geleverd. De brief is in bewerking.

De commissie heeft het voornemen om over twee jaar opnieuw een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te voeren en deze dan tijdig en grondig voor te bereiden.

Jaarplan Rechtspaak 2020

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft bij brief van 12 juni 2020 vragen gesteld over het jaarplan rechtspraak 2020 (EK, AA met bijlage).

Toezeggingen

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg van 9 maart 2020 met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de (deels) openstaande toezeggingen (EK, Q) bij brief van 23 april 2020 vragen gesteld aan de staatssecretaris van J&V over de invulling van toezegging T02712.

Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 18 maart 2020 het rapport Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes (EK, Z met bijlage) ontvangen. De commissie bespreekt dit rapport na ontvangst van de voor de zomer aangekondigde beleidsreactie.

Kunstmatige Intelligentie

De commissie bespreekt op 8 september de brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek” (EK, AN met bijlage).

De leden Veldhoen (GroenLinks) en Recourt (PvdA) geven aan een initiatief te willen ontplooien inzake kennisverwerving door Kamerleden betreffende kunstmatige intelligentie. De commissie vraagt deze leden daartoe een notitie op te stellen ter bespreking op deze datum. Gelet op het onderwerp zal dan tevens het betrekken van andere commissies besproken worden.

Gesprekken

De commissie voor J&V heeft op 10 september 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming.

De commissies voor I&A/JBZ en J&V hebben op 15 oktober 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris van J&V.

De commissies voor J&V en I&A/JBZ hebben op 12 november 2019 met kennismakingsgesprek gevoerd met de minister van J&V.

De commissie heeft op 26 november 2019 een gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van Tegenlicht.

De commissie heeft op 3 december 2019 gesprekken gevoerd met de Raad voor de Rechtspraak en met de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

De commissie heeft op 17 december 2019 gesproken met de Hoge Raad.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-234] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-234] documenten

Sociale media menu