35.335

Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk Wet invoering minimumuurloonDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en enkele andere wetten.

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon. Dit initiatiefwetsvoorstelvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minumumuurloon. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd.

Daarnaast beoogt de initiatiefnemer met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2019

titel

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Voor de eerste toepassing na inwerkingtreding van deze wet wordt in afwijking van artikel I, onderdeel B, artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b, bij ministeriële regeling het toepasselijke bedrag gegeven.

Documenten