35.482

Wet opheffing verpandingsverbodenDit wetsvoorstel regelt in boek 3 Burgerlijk Wetboek de opheffing van het verpandingsverbod. Verpandingsverboden zetten een rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf (mkb), omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.

Met dit voorstel wordt de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) gestimuleerd. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei. Juist in deze economisch onzekere tijden is verruiming van kredietmogelijkheden en de liquiditeitspositie van groot belang voor veel mkb-bedrijven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2020

titel

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

10