35.590

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19Dit wetsvoorstel heeft tot doel dat na de uitbraak van het coronavirus kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de 1,5 meter-regel, en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdD, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2020 zonder stemming aangenomen.

De stemming over de tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 3 november 2020 ingediende motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het stemmen per brief (EK, F) is op 10 november 2020 een week aangehouden. De motie is op 17 november 2020 nader aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK (EK 35.165, B) over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen (de commissie was in overleg getreden met de minister over de brief van 22 mei 2020 (EK 35.165, A) inzake dit onderwerp) en de brief van de minister van 1 september 2020 (EK 35.165, C met bijlagen) over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 betrokken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

De commissie besprak op 2 november 2020 de brief van de minister van BZK van 30 oktober 2020 (EK, E) over aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 in verband met covid-19. Het lid Koole (PvdA) stelde dat in deze brief sprake is van stukken die alleen aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Hij verzocht dat door te geven aan het ministerie.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had de Eerste Kamer bij brief van 16 oktober 2020 (EK, B) verzocht het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2020

titel

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt met ingang van 1 juli 2021. Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste zes maanden na het tijdstip ligt waarop de wet zou vervallen.
  • 3. 
    De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Documenten