35.695

Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoerDit wetsvoorstel voegt in het kader van de bestrijding van de covid-19-pandemie in de Wet publieke gezondheid (Wpg) een uitdrukkelijke tijdelijke grondslag toe voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. Hiermee wil de regering iedere discussie over de juridische grondslag over de verplichte negatieve PCR-testuitslag voor reizigers die Nederland inreizen voorkomen.

Met dit voorstel kan op grond van artikel 58p, eerste lid, en tweede lid, eerste zin, Wpg bij ministeriële regeling het aanbieden van personenvervoer geheel of gedeeltelijk worden verboden en kunnen regels worden gesteld over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer. De plicht van de passagier geldt, uitzonderingen daargelaten, voor alle reizigers die van het vervoer gebruikmaken, ongeacht nationaliteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 7 januari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, Van Kooten-Arissen, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: DENK, Krol en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 januari 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV, Fractie-Otten, Fractie-Van Pareren.

Tegen: FVD.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 8 januari 2021 zijn drie moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 12 januari 2021.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreken op 11 mei 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS naar aanleiding van de brieven over de verplichte negatieve testverklaring voor het internationaal openbaar personenvervoer per bus en trein en voor lucht- en scheepvaart (EK, 35.526 / 35.695 AT).

Interpellatie Van Hattem c.s en Nicolaï

De Eerste Kamer heeft op 20 april 2021 ingestemd met het verzoek van het Lid Nicolaï om op dezelfde dag een interpellatie te houden over de uitblijvende informatievoorziening vanuit het kabinet en over de de uitvoering van de motie Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (EK 35.695, E).

De interpellatie vond plaats op 20 april 2021 gezamenlijk met de interpellatie van het lid Van Hattem.


Kerngegevens

ingediend

6 januari 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten