Dinsdag 22 september 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 18 september jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
32411

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Voorbereidend onderzoek

5.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen

6.
Toezegging T02280

Toezegging Duur scheefwonen (34.373)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2020 inzake jaarlijkse rapportage “Staat van de Woningmarkt”

8.
Toezegging T02946

Toezegging Opschorten inwerkingtreding (35.218)

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 september 2020 inzake uitstel inwerkingtreding Wet elektronische publicaties

9.
30196, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het ontwerpbesluit in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels; Duurzame ontwikkeling en beleid

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2020 inzake antwoorden op nadere vragen over de wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

10.
Uitvoering moties-Kox c.s.

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2020 inzake gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren

12.
Rondvraag