Dinsdag 21 december 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35937

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

Procedure

9.Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

11.Mededelingen en informatie12.Rondvraag


Korte aantekeningen