Stand van zaken wet- en regelgeving OmgevingswetRecent ingediende wetsvoorstellen staan bovenaan in het overzicht.


Wetgeving

wetsvoorstel

Stand van zaken TK

behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

Ingediend op 1 februari 2019 |

Technische briefing vond plaats op 26 maart 2019.

Nota van wijziging (TK, 5). Verslag uitgebracht (TK, 6) op 11 april 2019. Op 20 mei 2019 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen (TK, 7) en de 2e nota van wijziging (TK, 8).

Op 6 juni 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

behandeling voorzien na het zomerreces.

TK: BiZa met volgcommissies LNV en J&V

EK: IWO en EZK/LNV

 

Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)

Ingediend op 5 oktober 2018 | Verslag uitgebracht (TK, 5), nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6) en nota van wijziging (TK, 7), op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. Tweede nota van wijziging 26 juni 2019.

Plenaire behandeling op 27 junni 2019. Stemming op 2 juli 2019.

Het voorstel is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD.

TK : I&W met de volgcommissie BiZa

EK : IWO

procedure op 10 september 2019.

Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

Ingediend op 29 juni 2018 Verslag (TK, 5) uitgebracht op 15 oktober 2018.

Nota naar aanleiding van het verslag (TK, 7 met bijl.) en nota van wijziging (TK, 8) ontvangen op 14 december 2018.

2e nota van wijziging (TK, 9) 29 januari 2019.

De plenaire behandeling vond plaats op 19 februari 2019.

Het voorstel (EK, A) is op 7 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, CU, PVV en FvD.

Tegen: GL, SP en PvdD.

TK : BiZa met de volgcommissies Defensie, EZK, I&W, J&V, LNV en OCW

Technische briefing vond plaats op 26 maart 2019.

Bijeenkomst met externe ondersteuning op 16 april 2019.

Deskundigenbijeenkomst met organisaties uit de uitvoeringspraktijk op 23 april 2019. Videoverslag van de bijeenkomst 2 uur en 25 minuten.

Op 7 juni 2019 de memorie van antwoord (EK, G) ontvangen en bespreekt op 10 september 2019 de nadere procedure.

Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)

Ingediend op 29 juni 2018

Verslag (TK, 5) uitgebracht op 15 oktober 2018

Nota naar aanleding van het verslag (TK, 6) en nota van wijziging (TK, 7) ontvangen op 19 december 2018.

Op 1 februari 2019 een brief ontvangen over het aanhouden van de behandelng tot de consultatieperiode van het Aanvullingsbesluit natuur is afgelopen (TK, 8).

2e nota van wijziging (TK, 9) ontvangen op 1 mei 2019.

3e nota van wijziging (TK, 11) ontvangen op 24 mei 2019.

nader verslag (TK 12) uitgebracht op 29 mei 2019.

Plenaire behandeling op 26 juni 2019, stemming op 4 juli 2019. Op 4 juli 2019 aangenomen.

TK : LNV met de volgcommissie BiZa

EK : EZK/LNV en IWO

procedure op 10 september 2019.

Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)

Ingediend op 22 januari 2018

Op 30 oktober 2018 nota naar aanleiding van het verslag ontvangen (TK, 6).

Nota van wijziging (TK, 7). Plenaire behandeling op 13 december 2018.

Op 18 december 2018 aangenomen. Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

TK : BiZa met de volgcommissie I&W

EK : IWO

procedure op 10 september 2019.

De commissie voor IWO heeft de minister van BZK verzocht om nog een het zomerreces een technische briefing te verzorgen over de herziening van het omgevingsrechtstelsel, waarbij in ieder geval de onderwerpen 'samenhang tussen de verschillende wet- en regelgevingsproducten' en 'tijdpad' aan de orde

komen.

Wet

Stand van zaken TK

behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

Omgevingswet (33.962)

Ingediend op 16 juni 2014.

Op 1 juli 2015 aangenomen.

Voor: PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, PvdA en SP.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

TK : I&M

EK : IMRO

Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: 50PLUS, CDA, ChristenUnie, D66, OSF, PvdA, PVV, SGP, SP en VVD.

Tegen: GroenLinks en PvdD.

Wet

Stand van zaken TK

behandeling in commissie(s)

Stand van zaken EK

-

-

-

-


AMvB's

Besluit

Stand van zaken

korte inhoud

-

-

-

Besluit

Stand van zaken

Korte inhoud

Omgevingsbesluit (Ob)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 290)

Dit besluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Dit besluit regelt in aanvulling op de wet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen bij de besluitvorming en een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage en financiële bepalingen. Bron: omgevingswetportaal

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 293)

Dit besluit bevat, samen met het Bbl, de algemene regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het besluit voor welke van deze activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Dit besluit bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen. De regels ter bescherming van het spoor en de zwemmers worden met het Invoeringsbesluit Omgevingswet ingevoegd.

Bron:omgevingswetportaal

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 291)

Dit besluit bevat, samen met het Bal, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Bron: omgevingswetportaal

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)PDF-document

Gepubliceerd in het Staatsblad op 31 augustus 2018 (Stb. 2018, 292)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. De regels in dit besluit zijn geordend per instrument en per hoofdstuk gegroepeerd: alle regels voor programma’s staan bij elkaar, voor omgevingsplannen, enzovoort.

Bron : omgevingwetportaal

(Aangekondige) besluiten

Besluit

Stand van zaken

korte inhoud

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Op 29 mei 2019 is het ontwerp invoeringsbesluit Omgevngswet aan de Kamer gezonden.

Op 28 oktober 2018 is het ontwerp invoeringsbesluit Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 21 december 2018 gesloten.

Inbreng op zijn vroegst op 24 september 2019.

Dit ontwerp-Invoeringsbesluit wijzigt de 4 (hier bovenstaande) AMvB's (OB, Bal, Bbl en Bkl) onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Ontwerp Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet

Op 29 januari 2019 is het ontwerpbesluit Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 26 februari 2019 gesloten.

Het kabinet is voornemens de Wet natuurbescherming te integreren in de Omgevingswet, zodra de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2021). De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB 's van de Omgevingswet (Bal, Bkl, Omgevingsbesluit). Daarin voorziet het voorliggende ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. De overgang gebeurt beleidsneutraal.

Aanvullingsbesluit Bodem

Op 10 juli 2018 is het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsulstiate. Deze consultatie is op 11 september 2019 gesloten.

Inbreng op zijn vroegst op 24 september 2019.

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.

Aanvullingsbesluit Geluid

Op 25 februari 2019 is het

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 8 april 2019 gesloten.

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Aanvullingsbesluit Grondeigendom

Op 22 maart 2019 is het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie sluit op 19 april 2019.

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet regelt een aantal onderdelen van het onderwerp grondeigendom, zoals inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, bepalingen voor de landinrichting en aanpassingen in de regeling voor het verhalen van kosten. De nieuwe bepalingen zullen worden toegevoegd aan de Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet.


Ministeriële regelingen

Regeling

Stand van zaken

   

Aangekondigde regelingen

Regeling

Stand van zaken

 

Omgevingsregeling

Op 1 februari 2019 is de Omgevingsregeling openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. Deze consultatie is op 8 maart 2019 gesloten.

De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Bal, Bbl, Bkl en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Invoeringsregeling

   

Aanvullingsregeling Natuur

   

Aanvullingsregeling Bodem

   

Aanvullingsregeling Geluid

   

Aanvullingsregeling Grondeigendom