34.985

Aanvullingswet natuur OmgevingswetDit wetsvoorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming (Wnb) (Stb. 2016, 34PDF-document) in de Omgevingswet (Ow) (Stb. 2016, 156PDF-document). Hiermee krijgt het onderwerp natuur een plaats in het nieuwe stelsel. De Wnb wordt te zijner tijd ingetrokken.

De uitgangspunten, begrippen en systematiek van de Wnb zijn reeds bij de invoering van die wet zoveel mogelijk afgestemd op die van de Ow. Voor de vergunning- en ontheffingverlening kan worden aangesloten bij de omgevingsvergunning. De integratie van de Wnb krijgt de vorm van een volledige overgang van die wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving naar de Ow en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Deze overgang vindt beleidsneutraal plaats, waarbij de systematiek en het karakter van de Ow leidend zijn.

De taken en bevoegdheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd. In het kader van de integratie van de Wnb in de Ow is deze lijn doorgetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: GroenLinks, PvdD en SP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, FVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en OSF.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

De motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (EK, K) is op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben bij brief van 23 februari 2020 (met bijlage) inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg met de minister van LNV over de brief van de minister van LNV in het kader van toezegging T03003 over de bemiddelde rol bij boomkap in het buitengebied (EK, M).

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer binnen twee maanden plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-132] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-132] documenten