Moties Algemene politieke beschouwingen 201329 oktober 2013

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer op 29 oktober 2013 zijn negen moties ingediend. Drie moties werden aanvaard.

Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Senator Barth (PvdA) diende een motie in die de regering verzoekt de aanpak van cybercrime en -spionage en inbreuken op de persoonlijke levenssfeer voortvarend ter hand te nemen en de Kamer daar uiterlijk juli 2014 over te berichten. Zij merkte daarbij op dat de door de minister-president over dit onderwerp toegezegde brief van de minister van justitie te smal is, aangezien deze geen Europese aanpak bevat.  De minister-president gaf aan dat hij de motie ziet als ondersteuning van beleid en liet het oordeel hierover aan de Kamer. De motie werd aanvaard, met tegenstemmen van de fracties van de PVV en OSF.

Senator Barth diende een tweede motie in die de regering verzoekt haar visie uit te werken over de demografische ontwikkelingen van de komende 20 jaar en de maatregelen die nodig zijn voor een evenwichtige verdeling van welvaart over het hele land en uiterlijk januari 2015 de Kamer hierover te berichten.  De minister-president ziet deze motie als ondersteuning van het kabinetsbeleid en zegde toe het rapport van het Planbureau van de Leefomgeving hierover te voorzien van een kabinetsreactie.  De motie werd aanvaard, met steun van de fracties van de PvdA, CDA, CU, GL, SP, PvdD, en 50PLUS.

Senator Kox (SP) diende een motie in die de regering verzoekt een visie te formuleren over de toegang tot de rechter en rechtshulp en tot dan geen onomkeerbare stappen te zetten. De minister-president gaf aan dat hij deze zorg over de toegang tot de rechter niet deelt, maar dat de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie wel bereid zijn om de Kamer nog dit jaar schriftelijk te informeren over de wijze waarop dit kan worden gegarandeerd. De motie werd aanvaard, met tegenstemmen van de fracties van de VVD, PVV en SGP.

Senator De Graaff (PVV) vroeg de regering in een motie om het Schengen-verdrag op te zeggen. In een tweede motie vroeg hij de regering om de bezuinigingen op verzorgingshuizen stop te zetten, opdat deze kwetsbare groep mensen gespaard kan worden. In een derde motie riep hij de regering op om de Europese Acte, het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Lissabon en het Verdrag van Nice op te zeggen. Hierdoor kan volgens De Graaff het verlies van vrijheid en soevereiniteit worden teruggedraaid. Alle drie de moties werden door de minister-president ontraden. Ook werden alle drie de moties verworpen.

Senator Brinkman (CDA) diende een motie in die de regering oproept de belastingen in 2014 niet verder te verhogen, indien zich tegenvallers voordoen in de belastinginkomsten of regeringsuitgaven. De minister-president zag dit als ondersteuning van beleid en liet het oordeel hierover aan de Kamer. Deze motie werd verworpen.

Senator Koffeman (PvdD) diende een motie in die de regering verzoekt op krachtige wijze bezwaar te maken bij de Amerikaanse regering over het op grote schaal aftappen van telefoongesprekken van burgers en regeringsleiders. De minister-president ontraadde deze motie, omdat deze naar zijn mening vooruit loopt op de feiten. Deze motie werd verworpen.  

Senator Koffeman diende een tweede motie in, die de regering verzoekt te onderzoeken of de heffingsgrondslagen verlegd kunnen worden met als doel de arbeid goedkoper te maken, zonder de lonen te verlagen, en de effecten daarvan in internationaal perspectief te toetsen. De minister-president vroeg Koffeman de motie aan te houden tot de Algemene financiële beschouwingen op 19 november 2013. Senator Koffeman hield de motie aan.

Sociale media menu


Deel dit item:
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Algemene Politieke Beschouwingen 2013 in Eerste Kamer
(c) Hans Kouwenhoven
Vooruit
Terug