Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 9 mei 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.


Algemeen

Grondgebonden groei melkveehouderij en Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 4 mei 2017 inzake Regeling fosfaatreductie 2017 de staatssecretaris van EZ te verzoeken hierop uiterlijk donderdag 11 mei 2017 om 12 uur te reageren. De commissie gaat er vooralsnog van uit dat het gezamenlijke plenaire debat over de wetsvoorstellen 34295 en 34532 op 16 mei 2017 zal worden gehouden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2017 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen constateert de commissie dat het wetsvoorstel waarop het Besluit is gebaseerd nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. De commissie wenst de regering een brief te sturen met het verzoek de voorhangtermijn te stuiten.


Inbreng Kamer

JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Hattem).

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de D66-fractie (Prast).

Doorberekening van toezichts- en handhavingskosten

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de SP-fractie (Wezel).

Afschaffing lijstencombinaties 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de CU-fractie (Bikker). Bij tijdige beantwoording van de in verslag gestelde vragen acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 20 juni 2017.

Actieplan inzake financiële diensten voor de consumentPDF-document

De commissie besluit het actieplan inzake financiële diensten voor de consument COM(2017)139 in behandeling te nemen en hierover op dinsdag 30 mei in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën. De leden van de PvdA-fractie (Postema) kondigen aan inbreng te leveren.

Concept-Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-mer

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Verheijen) en de GroenLinks-fractie (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 30 mei 2017.

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

De leden van de VVD-fractie (Van de Ven) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


Voorstel plenaire afdoening

Associatieovereenkomst EU met Oekraïne

De commissies stellen eindverslag vast om het voorstel plenair te behandelen op 23 mei 2017.

Internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 6 juni 2017 plenair te behandelen.

Instellen implantatenregister 

De commissie brengt blanco eindverslag uit om het voorstel af te doen als hamerstuk.

Gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en gebruik BIG-nummer voor transparantiedoeleinden

De commissie brengt blanco eindverslag uit om het voorstel af te doen als hamerstuk.

Vervallen verplichting proces-verbaal bij vermist reisdocument en bestrijding identiteitsfraude

De commissie brengt blanco eindverslag uit om het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning verzetsdeelnemers 

De commissie brengt eindverslag uit om het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


Europese voorstellen

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit om de Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië in behandeling te nemen. De datum voor eventuele inbreng wordt gesteld op 6 juni 2017.

Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschapPDF-document

De commissie besluit om de Gezamenlijke mededeling: Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschap in behandeling te nemen. De datum voor eventuele inbreng wordt gesteld op 6 juni 2017, mits tijdig een BNC-fiche is ontvangen.


Deel dit item: