Nieuws uit de commissies14 juni 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 13 juni 2017 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen, alsmede ander nieuws uit commissies. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 11 juli 2017 plenair te behandelen.

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit op 11 juli 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

De commissie besluit op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg & Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (de Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel), SP (Don / Wezel), PvdA (Barth), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).

SER-rapport verduurzaming veehouderij

De commissie besluit in reactie op de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 24 mei 2017 op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

28973, C

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Inbreng voor het (nader voorlopig) verslag wordt geleverd op 20 juni 2017.

Voortgang Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De commissie besluit op 27 juni 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Algemene bepaling Grondwet over democratie, rechtsstaat en grondrechten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 juli 2017 te houden.

Evaluatie Natuurpact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZ wordt geleverd door het lid Vos (GroenLinks). De conceptbrief wordt per e-mail verspreid onder de leden van de commissie.

Herziening European Market Infrastructure Regulation

De commissie besluit het wijzigingvoorstel voor de European Market Infrastructure en het op 9 juni 2017 ontvangen BNC-fiche in behandeling te nemen en op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 juli 2017.

Instroommomenten masteropleidingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt een conceptbrief en stuurt deze rond onder de commissieleden.

Sociale media menu


Deel dit item: